Programlar arrow Doktora arrow Ders Tanımları arrow
Ders Tanımları Yazdır e-Posta

AD 600 Research Methods 

(4+0+0) 4

(Araştırma Yöntemleri)

Uygulamalı sosyal bilimler araştırmalarının temelinin araştırma süreçleri üzerine yoğunlaşarak irdelenmesi; kuram oluşturulması ve varsayım geliştirilmesi; odak grup görüşmeleri de dahil araştırma tasarımında temel tercihler, örnek olay incelemesi, etnografya, anket araştırmaları ve denemeler; örnekleme tasarımı; ölçüm ve araç tasarımı; ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, açıklayıcı ve onaylayıcı faktör analizi.

 

 

AD 601 Multivariate Data Analysis 

(4+0+0) 4

(Çokdeğişkenli Veri Analizi)

Çok değişkenli çözümleme tekniklerinin incelenmesi ve model inşası ile onaylama üzerinde durularak her bir tekniğin uygun düştüğü araştırma problemlerinin irdelenmesi; çoklu regresyon, çok değişkenli varyans çözümlemesi, geleneksel korelasyon, küme çözümlemesi, birleşik çözümleme, çok boyutlu ölçeklendirme, nedensel yol çözümlemesi ve yapısal denklem modellemesi.

 

 

AD 606 Game Theory and Managerial Economics

(4+0+0) 4

(Oyun Teorisi ve Yönetim Ekonomisi)

Bireysel oyunlar, çözüm kavramları, varlık, eşsizlik; eksik bilgiye dayalı oyunlar; oligopolistik etkileşimde rekabetçi strateji tercihlerini içeren uygulamalari, açık arttırma ve eşit koşullarda farklı fiyat uygulanması vb; takım oyunları ve çözüm kavramları; masraf tevzii, istikrarlı fiyat uygulamaları, eşitlikçi devir politikası vb.

 

 

AD 611 Accounting Theory

(4+0+0) 4

(Muhasebe Kuramı)

Bir muhasebe kuramı oluşturulmasını destekleyecek geleneksel ve çağdaş yaklaşımların ayrıntılı incelenmesi; finansal muhasebenin hedefleri, muhasebe kuramının yapısı; cari değerler muhasebesi, genel fiyatlar seviyesi muhasebesi; alternatif varlık değerlemesi ve gelir belirleme modelleri; muhasebenin gelecekteki kapsamı.

 

 

AD 612 Theory of Finance

(4+0+0) 4

(Finans Kuramları)

Kurumsal finansman, finans piyasaları, araçlar ve kurumlar, yatırım, portföy analizi ve uluslararası finans alanında çeşitli konuların irdelenmesi ve çözümlenmesi; Türkiye ortamında çağdaş kuramın sınanması; değişkenlerin davranışını anlamak ve strateji oluşturmak için finansal modeller geliştirmek.

 

 

AD 613 Theory of Financial Markets and Instruments

(4+0+0) 4

(Finansal Pazarlar ve Araçlar Kuramı)

Yatırımcılar tarafından alınan portföy kararları modelleri ve sermaye piyasalarında menkul kıymet fiyatlandırması; belirsizlik ortamında seçim yapma kuramı; menkul değer fiyatlarının stokastik nitelikleri, portföy kuramı, varlık fiyatlandırma modelleri, dönemsel yapı modelleri ve türev menkul değerlerin fiyatlandırması.

 

 

AD 614 Corporate Finance

(4+0+0) 4

(Kurumsal Finans)

Kurumsal finans kuramının içerdiği çeşitli konuları derinlemesine inceleyerek çzellikle uluslararası ortamlarda finansal karar verme ilkeleri üzerinde odaklaşma. Firma değerlemesi, işletme sermayesi yönetimi, finansal analiz, yatırım kararları, sermaye yapısı kuramı, temsilcilik sorunları, finansal sorunlar ve işletmenin yeniden yapılanması konularına uluslararası bir bakış açısı. Finans kuramı, muhasebe ve ekonomi alanlarında kuvvetli temel birikim gerekli.

 

 

AD 615 Applied Research in Financial Management

(4+0+0) 4

(Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar)

Türkiye'de ve uluslararası sahnede giderek önem kazanan bir araştırma alanı ya da kuramının detaylı incelenmesi; özelleştirme, şirket birleşmeleri ve satın almalar, şirket üzerinde hak kaybı, halka arz, türev ürünleri ve finans piyasalarının gelişimi.

 

 

AD 620 History of Management Thought

(4+0+0) 4

(Yönetimle İlgili Düşüncelerin Tarihçesi)

Yönetim ve örgütler üzerine kuram oluşturmanın temelleri; yönetimsel düşüncenin evrimindeki bağlamsal etkiler; öncü katkıların detaylı tartışılması. Klasik yaklaşımlar: bilimsel yönetim, ilk yönetimsel kuramlar, bürokrasi yaklaşımları. İnsan ilişkileri ve davranışçı bilim yaklaşımları. Örgüt ve karar verme kuramına ilk katkılar; sistemci düşünce ve açık sistem yaklaşımlarının ortaya çıkışı.

 

 

AD 625 Strategic Choice in an International Context

(4+0+0) 4

(Uluslararası Ortamda Stratejik Tercihler)

Pazar seçiminde uluslararası firmaların karşılaştığı sorunlar, pazara giriş şekilleri, uluslararasılaşma süreçleri, müşterek girişim, doğrudan yabancı yatırım ve uluslararası stratejik işbirlikleri.

 

 

AD 626 Organizational Behavior: Life and Experiences

(4+0+0) 4

(Örgütlerde Davranış: Yaşam ve Deneyimler)

Bireylerin ve grupların örgüt içinde davranışları üzerine araştırma ve kuramlar; algı, duygular, güdü, stres, akıl verme, cinsiyet ve kültürel etkiler gibi konular üzerinde yoğunlaşma.

 

 

AD 627 Organization Theory

(4+0+0) 4

(Örgüt Kuramı)

Örgütlerle ilgili kuramsallaştırmanın kapsamı ve temel kaygıları; örgütsel etkililik, örgütler üzerindeki bağlamsal etkiler, yapısal ayarlamalar ve örgütsel süreçlerle ilgili konuların tartışılması; örgüt kuramında önde gelen bakış açıları: olasılık, kaynak bağımlılığı, nüfus ekolojisi, kurumsal, ekonomik, yorumlayıcı, eleştirel ve post-modern yaklaşımlar; süregelen çekişme ve tartışmaların incelenmesi.

 

 

AD 628 Contemporary Organizational Analysis: Actors and Institutions

(4+0+0) 4

(Çağdaş Organizasyon Analizi: Aktörler ve Kurumlar)

Çağdaş ve endüstri devrimi sonrası örgütlerde ihtilaflar ve müzakereler; endüstrinin aktörleri arasındaki ilişkiler, yeni oluşan örgütsel biçim ve eylemleri çözümlemek / anlamak için sembolik-yorumlayıcı ve post-modern bakış açıları; farklı örgütsel ortamlarda bilginin üretimi ve tüketimi.

Ön koşullar: AD 620 and AD 627.

 

AD 640 Marketing Theory

(4+0+0) 4

(Pazarlama Kuramı)

Pazarlamanın tarihçesi ve kapsamı; pazarlama biliminin felsefesi; pazarlama fikrinin geçmişi ve gelişimi; pazarlama ve Türkiye'de sosyal/ekonomik değişimler.

 

 

AD 643 Theory of Consumer Behavior

(4+0+0) 4

(Tüketici Davranışları Kuramı)

Tüketici / pazarlama sorunlarının çözümlenmesi için çok disiplinli alanlar üzerine kuramsal temel bilginin derinlemesine araştırılması, ayrıntılı tüketici davranışı modellerinin ölçümü ve evrimi üzerine farklı bakış açılarının katkıları ve uyarıları; tüketicinin korunması, "yeşil" tüketiciler, sağlık, pazarlama işlemlerinin toplumsal etkileri ve etik faktörler de dahil günümüz tüketici problemleri.

 

 

AD 644 Strategy and Management in Marketing Science

(4+0+0) 4

(Pazarlama Biliminde Strateji ve Yönetim)

Pazarlamada strateji ile yönetimin ardında yatan amaçlar ve felsefenin değerlendirilmesi ve anlaşılması; makro pazarlama alanında stratejik ve yönetimsel anlayış; pazarlama karması yönetim ve stratejisi, dağıtım, tanıtım, hizmet pazarlama, tüketici davranışı ve bu alanlarda daha ileri kuram oluşturma ve yeni fikirlerden yararlanmayı sağlayacak tartışmalar ve değerlendirmeler ışığında uluslararası pazarlama.

 

 

AD 653 Theory of Operations Management

(4+0+0) 4

(Yöneylem Yönetimi Kuramları)

Doğrusal ve tamsayı programlama modelleri; büyük ölçekli problemlerin çözümü, Yöneylem Yönetimi'ndeki son gelişmelerin gözden geçirilmesi.

 

 

AD 654 Decision and Game Theory

(3+0+0) 3

(Karar ve Oyun Kuramı)

Risk altında ve belirsizlik durumunda mevcut karar verme kuramları. Beklenen yararlılık kavramları, AHP: Analitik Sıradüzensel Süreç ve grup kararı gibi çok kriterli karar verme yaklaşımları; oy verme sistemleri ve kuramı; oyun kuramı örneğinde olduğu gibi çoklu aktör durumlarında karar verme, stratejilerin modellenmesi, tepkin stratejiler ve yinelenen oyunlar.

 

AD 655 Production Planning and Control

(3+0+0) 3

(Üretim Planlaması ve Kontrol)

Üretim ve hizmet endüstrileri için sıradüzensel üretim planlaması ve kontrolü: Bütünleştirilmiş planlama, üretimin bütünleştirilmesi, özkaynak ve girdilerin kapasitesi, satış ve operasyon planlaması, ailelere ayrıştırma, ileri operasyon programlanması, kaba kurgu kapasite planlaması, materyal gereklilik planlaması, kapasite gereklilik planlaması, MRP II, yükleme, sıralama, ayrıntılı programlama ve sevkiyat. Planlama ve kontrol için matematiksel modeller.

 

AD 656 Forecasting Methods

(3+0+0) 3

(Tahmin Yöntemleri)

Pazarlama, finans ve operasyon işlevlerinde öngörü kullanımı.  Öngörüde bütünleştirme, öngörülerin doğruluğunu ölçme, öznel/kanısal öngörü yöntemleri, yeni ürün öngörüsü, nicel/istatistiksel öngörü yöntemleri, nedensellik bağlantısı, zaman serisi öngörü yöntemleri, finansal seri modellemesi, talep öngörüsü, piramitsel öngörü, aykırı değerler ve yapısal değişikliklerin etkileri, öngörünün maliyeti, öngörü yazılımı, öngörü yöntemi seçme, öngörülerin kombinasyonu, benzetim ve deney tasarımı.

 

AD 657 Project Management

(3+0+0) 3

(Proje Yönetimi)

Proje faaliyetlerinde öncelik ilişkileri, projelerde görsel canlandırmalar için ağ şemaları, proje değerlendirme ve inceleme tekniği, stokastik aktivite sürelerini de kapsayan kritik yolak yönetimi. Proje tahminleri, bütçeleme, planlama ve kontrolü için doğrusal programlama ve karma tamsayı programlama teknikleri. Projelerde rekabetçi ve oyun kuramına veya dinamik programlamaya dayalı ihale modelleri.

 

AD 658 Logistics

(3+0+0) 3

(Lojistik)

Üretim, envanter ve dağıtım alanlarındaki yönetimsel problemler. Lojistik sistemlerindeki son teknolojiler. Tek ürün-tek lokasyon, sürekli ve periyodik gözden geçirme modelleri. Gerekirci ve rastgele talep, merkezi ve dağıtılmış enformasyon durumları için çoklu ürün-çoklu lokasyon modelleri. Ulaşım, aktarma, araç rotaları ve sevkiyat konusundaki araştırmalar ile karma lokasyon, dağıtım ve envanter problemleri ve hizmet sektöründeki uygulamaları (bankacılık, yiyecek-içecek, vs.). Lojistik yönetiminde Japon yaklaşımlarından esinlenilmiş yeni eğilimler ve üretim teknolojilerinde otomasyon ve tümleşim gibi yeni gelişmeler.

 

AD 659 Competitive Models in Supply Chain Management

(3+0+0) 3

(Tedarik Zinciri Yönetiminde Rekabetçi Modeller)

Tedarik zinciri çözümlemesi ve eşgüdümünde yeni araştırma sonuçları. Tedarik zinciri planlama problemlerini modelleme ve çözümlerine yönelik yöneylem araştırması ve yönetim bilimi tekniklerinin uygulanması.

 

AD 660 Information Systems in Organizations

(3+0+0) 3

(Örgütlerde Bilgi Sistemleri)

Bilgi sistemleri ve örgütler arasındaki etkileşim. Bilgi sistemlerinin, bilgi paylaşımı ve eşgüdümünde ve özellikle ağ ekonomisi ortamında yeni örgütsel biçimlerin etkinleştirilmesinde önemini tartışma. Örgütlerde bilgi sistemlerinin uygulanması, benimsenmesi ve yönetimi üzerine kuramlar; örgütlerde bilgi sistemlerinin değeri ve bilgi sistemlerinin yenilikçilik rolü ile ilgili kuram ve modeller.

 

AD 661 Database Systems and Knowledge Discovery

(3+0+0) 3

(Veritabanı Sistemleri ve Bilgi Keşfi)

Örgütlerde veri kullanımı ve yönetimi. Veritabanı yönetimi, veritabanı tasarımı, ilişkisel modeller, ilişkisel cebir ve normalleştirme; veri tabanlarında bilgi keşfi, veri madenciliğinde ileri yöntemler olarak bağlanım ağaçları ve ilişkililik kuralları.

 

AD 662 Digital Goods and the Network Economy

(3+0+0) 3

(Sayısal Ürünler ve Ağ Ekonomisi )

Yazılım ve medya içeriğini kapsayan sayısal ürünlerin özel karakterleri. Sayısal ürünlerin pazarlama ve fiyatlama üzerinde etkileri. Ağ etkisi sergileyen pazarların ele alınması için, gerekli stratejilerin ve bu tür pazarların düzenlenmesi.

 

AD 663 Simulation Modeling and Analysis

(3+0+0) 3

(Benzetim Modellemesi ve Çözümlemesi )

Sistem modellemesi ve benzetimi ile ilgili temel kavramlar. Benzetim yöntemi, model oluşturma, sistem dinamikleri. Benzetim dilleri, rastgele değişkenlerin üretimi, benzetime dayalı veri çözümlemesi, model doğrulaması, değişke azaltma teknikleri. Deney tasarımı ve benzetim optimizasyon teknikleri.

 

AD 664 Graph Theory and Social Network Analysis

(3+0+0) 3

(Çizge Kuramı ve Sosyal Ağ Analizi)

Çizge kuramı ve çizge türleri ile ilgili temel kavramlar. Çizgelerin pazarlama problemlerinde kullanılan sosyal ağ analizi ve faaliyet yönetimi gibi tekniklere uygulamaları.

 

AD 665 Contemporary Issues in OIM

(3+0+0) 3

(Üretim ve Bilgi Yönetiminde Güncel Konular)

Üretim ve bilgi yönetimi ile ilgili güncel konuların irdelenmesi.

 

AD 675-679 Directed Readings in OIM

(2+0+4) 4

(Üretim ve Bilgi Yönetiminde Yönlendirmeli Okumalar)

Üretim ve Bilgi Yönetimi kuramlarında yönlendirilmiş okuma parçaları. Öğrencilerin ilgi alanı ve tez konusunda araştırma danışmanlığı ve makale yazma.

 

AD 680-684 Directed Readings in Finance Theory

(2+0+4) 4

(Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar)

Finans kuramında yönlendirilmiş okuma parçaları. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.

Ön koşul: AD 521.

 

AD 685-689 Directed Readings in Management and Organization

(2+0+4) 4

(Yönetim ve Organizasyon Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar)

Yönetim ve örgüt kuramında yönlendirilmiş okuma parçaları. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.

Ön koşul: AD 521.

 

AD 691-695 Directed Readings in Marketing Theory

(2+0+4) 4

(Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar)

Pazarlama kuramında yönlendirilmiş okuma parçaları. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.

 

 

 

AD 696 Research Seminar I

(0+2+0) 3    

(Araştırma Seminerleri I)

Bilimsel araştırma sunumları ve "akademik makale yazımı, konferans bildirisi hazırlama,
hakemlik yapma" gibi konularda düzenli olarak  yapılacak seminerler.   

 

 

 

AD 697 Research Seminar II

(0+2+0) 3    

(Araştırma Seminerleri II)

Bilimsel araştırma sunumları ve "akademik makale yazımı, konferans bildirisi
hazırlama, hakemlik yapma" gibi konularda düzenli olarak  yapılacak seminerler.  

 

 

AD 698 Research Seminar III  

(0+2+0) 3    

(Araştırma Seminerleri III)

Bilimsel araştırma sunumları ve "akademik makale yazımı, konferans bildirisi
hazırlama, hakemlik yapma" gibi konularda düzenli olarak  yapılacak seminerler. 

 

 

AD 699 Research Seminar IV  

(0+2+0) 3    

(Araştırma Seminerleri IV)

Bilimsel araştırma sunumları ve "akademik makale yazımı, konferans bildirisi
hazırlama, hakemlik yapma" gibi konularda düzenli olarak  yapılacak seminerler. 

 

 

AD 790 Doctoral Dissertation

(0+0+0) 0

(Doktora Tezi)