Programlar arrow MBA arrow Ders Tanımları arrow
Ders Tanımları Yazdır e-Posta

AD 501 İşletme Ekonomisi

(3+0+0) 3

 

Standart mikroekonomi kuramı unsurlarının firmadaki karar verme sürecinde uygulanması; talep kuralı ve tahmini; üretim ve maliyet işlevleri; piyasa davranışı modelleri; düzenlemeler ve antitröst eylemlerde güncel konular; makroekonomi kavramlarının karar verme sürecinde uygulanması; para ve sermaye piyasaları; para ve maliye politikaları; toplam ekonomik kuram.

 

 

AD 503 İşletme İstatistiği ve Tahmin Yöntemleri

(3+0+0) 3

 

Olasılık kuramı ile ilgili konular; kuramsal dağılımlar, büyük rakamlar kanunu, merkezi sınır kuramı, normal dağılım; parametrik istatistiklerde temel konular; tahmin yürütme, güven aralıkları ve varsayım testleri, uyum testleri, varyans çözümlemesi, regresyon ve korelasyon çözümlemesi; zaman serileri çözümlemesi; sayısal tahmin yöntemleri; deneylerin ve veri toplamanın başlangıç tasarımı; güncel istatistik programların kullanımı ile bilgisayar uygulamaları.

 

 

AD 504 Araştırma Metodolojisi

(3+0+0) 3

 

İşletmeler için istatistik araçlarının incelenmesi; tahmin, varsayım denemesi, çok değişkenli veri kümelerinin yorumlanması için korelasyon ve regresyon çözümlemesi, sayısal tahmin yöntemleri ve bilgisayar tabanlı projeler aracılığıyla iş uygulamaları; yönetimsel karar vermede araştırma yöntemleri ve araştırmanın gerekliliği ve yararlılığı; öğrencilerin tez aşamasına gelmeden önce araştırma tasarlama, yürütme, veri toplama yöntemleri ve bulguların raporlanması konusunda beceri kazanması.

 

 

AD 505 Yönetim Ekonomisi

(3+0+0) 3

 

Öğrencilerin, firma ve sektör çözümünde yönetim ekonomisi kavram, araç ve modellerini uygulama kapasitelerinin arttırılması; öğrencilerin 3-4 kişilik gruplar halinde sektörden bir firmayı çözümlemeleri; ikincil amaç olarak öğrencilerin eşgüdümlü grup çalışması ve rapor yazmada deneyim kazanmaları.

 

 

AD 506 Deneysel Tasarımlar

(3+0+0) 3

 

Deneysel tasarımın süreç geliştirme ve iyileştirme aracı olarak kullanımı; deney tasarımının ana hatları; tek faktörlü deneylerin incelenmesi; varyans çözümlemesi; tesadüfi blok tasarımı; latin karesi tasarımı ve ilintili deneyler; faktöriyel tasarım; faktöriyel dizaynda bloklama ve karıştırma; bölünmüş faktöriyel tasarımları; kümelenmiş ve bölünmüş çiziş dizaynları; regresyon modelleri, yanıt yüzeyi yöntemi ve süreç iyileştirmesinde diğer yaklaşımlar; uygun yazılımların kullanımı.

Ön koşul: AD 503 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 507 Strateji

(3+0+0) 3

 

Bölüm, iş birimi ve kurumsal düzeyde etkin stratejiler oluşturulması ve uygulanmasına bütüncül bir bakış. Çevresel eğilimler ve endüstrinin çekiciliğinin değerlendirilmesi; rakipler arası manevralar ve etkileşimler; sürdürülebilir rekabet avantajının sağlanması; değer zincirinde kalitenin rolü, iç kapasite ve özkaynaklar; değerler ve kurum kültürü; uzun vadeli planlama, müşteri ve değer odaklı örgütlerde daha yüksek verimin elde edilmesi ve denetimi.

 

   

AD 509 Küresel Bağlamda İşletme

(3+0+0) 3

 

Küresel yönetişim sisteminin temel birimleri olarak ülkelerin, uluslararası örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin ve çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) birbirlerine bağımlılığı; bölgesel bütünleşme ve faktör akımlarının küreselleşmesi. Uluslararası üretim/ yatırım/ ticaret süreçlerinde ÇUŞ'un hakim rolü. Bu şirketlerin hesapverebilirlik ve meşruiyet sorunları; Türkiye'de ÇUŞ faaliyetleri.

 

 

AD 510 Etik Sorunların Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

(3+0+0) 3

 

Örgütlerdeki etik davranışların altında yatan kuramlar, kavramlar ve değerler; özel, kamu ve
eğitim sektörlerindeki etik sorunlar, çelişki ve ikilemleri belirleyen ve analiz eden geleneksel ve modern yaklaşımlar. Sürdürülebilirliğin etik temelleri; şirketlerin sosyal çevre ile ilişkisinin incelenmesi; özel hayata müdahale, ayrımcılık, ticari sırlar, taciz, intihal, haksız rekabet, etik olmayan pazarlama uygulamaları, siberetik, çevresel etik, sürdürülebilir iş ahlakı gibi konulardaki gerçek olayların tanılanması ve çözülmesi. Yönetsel karar verme sürecinin gereklilik ve etkileri; yönetişim, kurumsal etik davranış yapısı ve etik programları oluşturmak.

 

 

AD 511 Maliyet Muhasebesi

(3+0+0) 3

 

Genel işletme bütçesi sorumluluk muhasebesi, esnek bütçe ve standartları; alternatif ürün maliyetlendirme yöntemlerinin gelire etkileri, ihtiyaca uygunluk, fiyatlandırma ve karar süreçleri; üretim sipariş maliyeti, proje maliyeti, işlem ve JIT maliyetlendirmesi,  sorumluluğun dağıtılması ve transfer fiyatlandırması, performans ölçümü.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 512 Muhasebe Teorisi

(3+0+0) 3

 

Maliyet esaslı muhasebe ilkeleri ile hazırlanmış finansal tablolarda başlıca terimlerin sistematik ve eleştirel incelenmesi. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasını da içeren seçilmiş konuların incelenmesi.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

 

 AD 513 Muhasebe Semineri

(3+0+0) 3

 

Güncel, muhasebe ilkeleri oluşturma çabalarını da içeren muhasebe kavram ve uygulamalarının tarihçesi ve evrimi; güncel sorunlar; geniş kapsamlı okumalar ve raporlar.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 514 İleri Finansal Yönetim

(3+0+0) 3

 

Finans alanındaki kuramsal kavramların gerçek hayatta karşılaşılan karmaşık problemlere uygulanması. Değerleme ve finansmana yönelik problem ve kararların vakalarla incelenmesi. İndirgenmiş nakit akımları yöntemi ile değerleme; gerçek seçenekler; sınır ötesi projelerde kur ve ülke riski ve ele geçirme savaşlarında değerleme. Sermaye yapısı ve kar payı politikası; değiştirilebilir tahvil ve varantlar.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 515 Sermaye Piyasaları

(3+0+0) 3

 

Özellikle sermaye piyasalarının vurgulanarak finansal piyasalara genel bir bakış.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 516 Finansal Türev Ürünleri

(3+0+0) 3

 

Opsiyon, vadeli işlemler ve swap gibi türev ürünlerinin ekonomideki rolünün incelenmesi. Hisse senetleri, bonolar ve emtia piyasaları ve bunların türev ürünlerinin fiyatlandırılması; pazarlar ve alım-satım işlemleri; türev ürünlerinin yatırım ve risk yönetiminde etkin kullanımı.

Ön koşul : AD 576 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 517 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

(3+0+0) 3

 

Çağdaş portföy kuramındaki gelişmeler; ortalama-varyans portföy kuramı, tekli ve çoklu endeks modelleri, sabit korelasyon modeli ve sabit aktifler fiyatlandırma modeli. Arbitraj ve opsiyon fiyatlandırma kuramlarının tanıtılması; kuramın deneysel testlerde uygulanması.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 518 Finansal Strateji ve Planlama

(3+0+0) 3

 

Planlama sisteminin girdileri. Hedef-belirleme, proje değerlendirme ve bütçeleme aşamaları. Faaliyet bütçeleri ve mali bütçelerin detaylı incelenmesi. Planlamanın değişkenlik çözümlemeleri, başabaş analizi ve denetim aşamaları.

Ön koşul : AD 576 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 519 Uluslararası Finans

(3+0+0) 3

 

Uluslararası finans piyasalarının kurumları, enstrümanları ve bu alanlardaki gelişmelerin ardında yatan ekonomik kuram; döviz piyasaları, dış ticaret ve finansal piyasalar arasındaki ilişkinin çözümlemesi.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 520 İşletme Stratejileri ve Yönetim Benzetimi

(3+0+0) 3

 

Sanal rekabetçi ortamda, öğrencilerin ve yönetim kurulu üyesi rolündeki üst düzey yöneticilerin katıldıkları, stratejik bir iş ortamının bezetimi. Stratejik karar tercihleri ve sonuçların grup ve bireylerin rol almalarıyla tartışılması ve değerlendirilmesi.

Ön koşul : 2. yıl öğrencisi olmak

 

AD 521 Örgütsel Davranış I

(3+0+0) 3

 

Davranışçı bir perspektiften formel örgütün çözümlemesi; yönetimsel güdüleme; moral ve rol çatışması, katılımcı yönetim, hedeflerle yönetme, yönetimsel ağ, üç boyut yaklaşımı ve benzer teknikler.

 

 

AD 522 Örgütsel Davranış II

(3+0+0) 3

 

Yönetimsel davranışın ekonomik gelişme ve endüstrileşmedeki rolü; yönetici sınıfı, yönetici kişiliği ve Türk ekonomik, siyasal, eğitim ve sosyo-kültürel kısıtları çerçevesinde Türkiye'de yöneticilik uygulamaları.

Ön koşul : AD 527 ya da öğretim görevlisinin onayı

 

AD 523 Örgütsel Tasarım

(3+0+0) 3

 

Örgütlerin incelenmesinde çeşitli bakış açıları; yapısal tasarım, iş akışı ve insan ilişkilerinde farklı açılar, olasılık yaklaşımının öncüleri; sosyo-teknik sistemler ve ilintili düşünce ekolleri; yapısal determinizm modelleri, boyut, teknoloji ve çevrenin yapı üzerindeki etkileri; güncel gelişmeler; çoklu olasılıklar, stratejik seçim, politik bir süreç olarak tasarım.

Ön koşul : AD 534 veya AD 530

 

AD 524 İşletmelerde İnsan Kaynağı

(3+0+0) 3

 

İnsan Kaynakları Yönetiminin güçlükleri; İnsan Kaynakları Planlaması; iş çözümlemesi ve tasarımı; insan kaynaklarının istihdamı, çalışan seçimi, alıştırma ve yerleştirme; eğitim ve gelişim. Kariyer planlama; verim değerlendirmesi; ücret yönetimi; çalışan hak ve hizmetleri; çalışan motivasyonu ve tatmin. Stres, danışmanlık ve disiplin. Değişim ve örgüt gelişimi.

Ön koşulllar : AD 521 veya AD 534 veya AD 530 veya AD 527

 

AD 525 Uluslararası Yatırımlar: Kuram Ve Kanıtlar

(3+0+0) 3

 

Başlıca uluslararası yatırım kuramları; giriş stratejileri, ortak yatırımlar, uluslararasılaşma ölçümleri. Türkiye'deki doğrudan yatırım yönelimlerinin çözümlemesi ve çokuluslu şirketlerin faaliyetleri üzerine araştırmalar. Dışa giden yatırımlar.

 

 

AD 526 İşletmeler ve Toplum

(3+0+0) 3

 

Endüstri ve şirketlerin evrimi; faaliyet gösterdikleri ortamlardaki ekonomik, siyasal, kültürel ve çevresel kısıtlar; geçiş dönemindeki toplumlar, liberalizm ve baskı grupları; iş kavramının toplumsal sorumluluğu.

 

  

AD 527 Örgütsel Davranış ve Tasarım

(3+0+0) 3

 

Mikro ve makro organizasyon alanında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi. Örgütlerde çalışanların tutum ve davranışları: Karar verme, motivasyon, iletişim, çatışma yönetimi, güç ve etki, takımların çalışma süreçleri. Örgüt kuramında çeşitli yaklaşımlar, örgüt yapısının boyutları, tasarım ve etkililik; örgüt-çevre ilişkileri; değişim, örgütsel kültür ve teknoloji; organizasyon alanında yeni gelişmeler, , stratejik seçim, politik süreçlerin tasarım üzerinde etkisi, cinsiyet rolleri ve etik yaklaşımlar. Eğitim yöntemi olarak vaka çalışmaları, takım projeleri ve deneyimsel egzersizlerin kullanılması.    

 

  

AD 530 Yönetim

(3+0+0) 3

 

Makro ve mikro örgütsel davranışta, kuramsallaştırma ve araştırmanın, yönetimsel sorunların çözümüne nasıl uygulanabileceğine yönelik eleştirel değerlendirme sağlamasının hedeflenmesi; öğrencilerin yönetimin kültürel ve kurumsal bağlamına karşı duyarlı bir hale getirilmesi; Türk iş çevresinin önemli niteliklerinin çözümlenmesi; öğrencilerin yönetsel becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla deneysel metodların uygulanması.

 

 

AD 531 Sendikacılık

(3+0+0) 3

 

Türkiye'de sendikacılığın gelişmesi vurgulanarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işçi hareketlerinin tarihçesinin sunumu; iş örgütlerinin çeşitli birimlerinin yapı ve işlevlerinin çözümlenmesi; Türkiye'deki işçi sendikalarıyla ilgili yasamaya değinilerek, sendika üyeliği, sendikal özgürlükleri ve demokrasi gibi özel konuların incelenmesi; kamu çalışanları sendikacılığının çeşitli ülkelerde gelişimi ve işçilerin yönetime katılımı eğilimlerinin incelenmesi.

 

 

AD 532 Toplu Pazarlık

(3+0+0) 3

 

Toplu müzakere yapıları ve faaliyetleri; maaş ve işçi tazminatları gibi toplu sözleşmelerin yönetimi; endüstriyel anlaşmazlıkların arabuluculuk, uzlaşma ve hakemlik yoluyla çözümlenmesi; maaş ve gelirlere referansla toplu müzakerelerin ekonomisi; çeşitli ülkelerdeki politikalar.

Ön koşul : AD 531

 

AD 533 İş Hukukunda Örnek Olaylar

(3+0+0) 3

 

İşçi ilişkilerinden kaynaklanan bireysel ve toplu yasal sorunların mahkeme kararlarına, hakem takdirlerine ve diğer belgesel materyale dayalı kapsamlı çözümlemesi.

 

 

AD 534 Yönetim ve Örgütler

(3+0+0) 3

 

Yönetim, örgütler ve örgüt teorisi; örgütsel hedefler ve etkinlik; örgütlerde bağlamsal etkiler; teknik ve kurumsal çevreler; boyut ve teknoloji; örgüt yapıları ve tasarımı; yeni örgüt türleri; örgütsel süreçler; karar verme; nüfuz, siyaset ve anlaşmazlık; örgütsel değişim; örgüt ve yönetimin karşılaştırmalı şekilleri.

 

 

AD 535 Girişimcilik

(3+0+0) 3

 

Girişimciliğin yaratıcı, stratejik, idari, yönetsel ve finansal unsurları.Girişimcilik süreçleri, fırsatların tanımlanması, iş planı hazırlanması, finansman türleri, risk sermayesi, büyüyen teşebbüsün franchising'i ve yönetimi.

 

 

AD 536 Uluslararası Ticaret Hukuku

(3+0+0) 3

 

Küresel Pazar ortamında uluslararası ticaret faaliyetlerini düzenleyen yasalar ve kurallar. Uluslararası satış ve pazarlama sözleşmeleri. Yetkili mahkeme seçimi (Brüksel ve Lugano Konvansiyonları), uygulanacak hukukun seçimi. Yeknesak ticaret kuralları (Viyana Konvansiyonu); uluslararası taşıma sözleşmeleri (Incoterms kuralları), uluslararası satış işlemlerinin finansman boyutu ve ödeme yöntemleri, Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku ve teknoloji transferi anlaşmaları, ticari ihtilafların çözümü kapsamında ulusal ve uluslararası tahkim (BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu), Uluslararası Tahkim Mahkemesi ve Uluslararası Ticaret Odası; yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi (New York Konvansiyonu).

 

 

AD 540 Stratejik Pazarlama Yönetimi

(3+0+0) 3

 

Bütüncül pazarlama sisteminin genel olarak gözden geçirilmesi; bütüncül pazarlama programlarının geliştirilmesi; ürün, üretim, tanıtım ve fiyatlandırma kararlarının vurgulanması; pazarlama kararlarını etkileyen güçlerin irdelenmesi ve durumsal güçlerin çözümlenmesi için bir çerçeve sunulması; kritik sorun ve fırsatların tanılanması.

 

 

AD 541 Küresel Pazarlama Yönetimi

(3+0+0) 3

 

Küresel pazarlama yönetiminde çevresel ve stratejik konular. Bölgesel tümleşmeler, stratejik iş birlikleri ve iletişim teknolojilerini içeren pazar değiştirgenlerinin küresel boyutta irdelenmesi. Firmaların dünya ölçeğinde karşılaşacakları fırsat ve zorlukların değerlendirilmesi. Pazar seçimi ve pazara giriş yöntemini belirleyecek küresel stratejik denetim araçlarının tanıtılması. Küresel ve gelişmekte olan pazarlarda rekabet üstünlüğünü elde etmek için gerekli olan ürün ve hizmet uyarlamaları, dışsatım ve transfer fiyatlandırma, tümleşik pazarlama iletişimi, dağıtım kanalları ve lojistik yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi.

 

 

AD 542 Yeni Mamul Yönetimi

(3+0+0) 3

 

Yeni ürün fikirleri arayışı ve değerlendirmesi; yeni ürünlerin tanıtımı ve gelişimi için gerekli örgütsel yapı ve ürün hattının yönetimi, ürün tasarımının ticari yönleri, paketleme, etiketleme ve markalama; yeni ürünler için fiyatlandırma, tanıtım ve mecra seçimi; ürünü piyasadan çekme karar süreci.

Ön koşul : AD 540 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 543 Değişen Çevrede Pazarlama Politikaları

(3+0+0) 3

 

Sosyal, ekonomik, ve teknolojik alanlardaki değişimlerin değerlendirilmesi; Değer yaratma, değerlerin iletişimi ve aktarılması ile ilgili pazarlama politikaları, strateji ve uygulamalarına etkileri. Etkilerin pazar, pazarlama çevresi ve süreçleri üzerindeki yansımaları.

Ön koşul : AD 540 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 544 Tüketici Davranışları

(3+0+0) 3

 

Belirli yönetimsel uygulamalarla tüketici davranışlarının kavram, ilke, kuram ve modellerinin çözümlenmesi. Tüketici davranışında güncel konuların tartışılması ve saha araştırması.

Ön koşul : AD 540 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 545 Pazarlamada Kuram Araştırmaları

(3+0+0) 3

 

Pazarlama süreç, yapı ve sistemlerinin kavramsal çerçevesi, pazarlamada günümüz kuramsal
bilgi temelinin analizi ve değerlendirilmesi. Pazarlamanın alt dallarındaki kuram geliştirme çabalarının izlenmesi ve bunların kuvvetli ve zayıf yönlerinin gelecekteki kuram gelişimi olasılıkları açısından irdelenmesi.

 

  

AD 547 Hizmet Pazarlaması       

(3+0+0) 3

 

Pazarlamada hizmetlerden hizmet anlayışına geçişin değerlendirilmesi; değişen pazarlama
felsefesiyle oluşan etkilerin incelenmesi.  Hizmet sektöründe değer yaratma çabaları ve tüketici üretici etkileşiminin incelenmesi; daha iyi kalite, değer ve ilişkilerin elde edilmesinde pazarlama ve tüketim konularının irdelenmesi   

 

  

AD 550 Yöneylem Yönetimi

(3+0+0) 3

 

Üretim sistemlerinin tasarım, planlama, zamanlama ve kontrolü ile ilgili olduğu durumlarda üretimde ve hizmet örgütlerindeki karar süreçlerinde uygulanan örnek olay yöntemi; Proje yönetimi, üretim planlaması, stok denetim, kalite denetim, kıt kaynakların en yararlı kullanımı için teknikler, benzetim kuramı ve uygulamaları.

 

  

AD 551 Operasyon Yönetimi Kuramlarına Giriş

(3+0+0) 3

 

Karar süreçlerinin operasyon yönetiminde  ve diğer yönetim fonksiyonlarıyla olan ilişkilerde analizi. Başlıca konular; dönüşüm teknolojisi seçimi, proje planlama ve zamanlaması, hiyerarşik planlama ve kontrol, satış ve operasyon planlama, kapasite planlama, malzeme gereksinim planlanması, envanter yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, tesis tasarımı, tesis yerleşimi, ulaştırma ve dağıtım;  kalite planama ve kalite kontrol.

 

AD 553 Yöneylem Araştırmaları

(3+0+0) 3

 

Yöneylem araştırmasının tarihçe, felsefe ve yönteminin incelenmesi; stratejik yürütme sorunları çözümüne bütüncül sistem yaklaşımı; model oluşturma ve uygulama; lineer programlama ile ilgili genel tartışma. Simulasyon, oyun kuramı, istatistiksel stok denetimi, dinamik programlama, dizi (kuyruk) çözümlemesi, yöneylem araştırmasının sıralama ve diğer teknikleri; yöneylem araştırmasının üretim, pazarlama ve yönetim alanlarında uygulanması. Geçmişte yapılan araştırma faaliyetlerinden seçme örnek olaylar.

Ön koşul : AD 550 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 555 İleri Üretim Yönetimi

(3+0+0) 3

 

İmalat ve hizmet sektörlerinde ve  stoğa üretim, siparişe montaj, ısmarlama üretim veya ısmarlama tasarım yapan organizasyonlarda kullanılan hiyerarşik üretim planlama sistemleri. Ürün toplamlama, toplam üretim ve kapasite planlaması, satış ve faaliyet  planlaması, ürün ailesi planlaması, son montaj planlaması, ana üretim  planı, yaklaşık kapasite planlaması, talep yönetimi, talep kestirimi,  malzeme gereksinim planlaması, tam zamanında tedarik, kapasite  gereksinim planlaması, kuruluş kaynak planlaması, yükleme, sıralama,  detaylı çizelgeleme ve sevk.

Ön koşul : AD 550 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 556 Endüstri İşletmelerinin Dizaynı

(3+0+0) 3

 

Öngörülen endüstriyel projelerin ekonomik, teknik ve sistem özelliklerinin planlama ve uygulaması tahmininde yararlanılan ilke ve yöntemler; bu tür projelerin örgütlenmesinin tasarımı, düzeni ve teknik, finansal ve diğer koşullarının belirlenmesi.

 

 

AD 557 Kamu Sektöründe Yöneylem Araştırması Modelleri

(3+0+0) 3

 

Bir kamu sorununun tanımlanması ve çözümü için bir veya birden fazla Yöneylem Araştırmaları Tekniğinin uygulanması; ilgili bir sorunun çözümü için Lineer Programlama veya Hedef Programlama tekniğinin uygulanması. Yöneylem araştırması kavramları ile ulusal enerji politikasının incelenmesi.

Ön koşul : AD 550 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 558 İmalat Esnekliği

(3+0+0) 3

 

İleri üretim teknolojilerinin karakteristik özellikleri ve potansiyeli.  Kullanılabilir esneklik ölçümlerinin incelenmesi. Üretim sisteminin etkili yönetimsel kapasitesini, iş biriminin rekabetçi verimi ile ilişkilendiren üretim esnekliğinin kavramsal çerçevesinin tartışılması; esnek üretim sistemlerinde planlama ve denetleme modelleri; örgütsel esneklik. Bir üretim firmasında, önerilen çerçevenin kullanımının gösterildiği uygulamalı bir çalışma.

Ön koşul : AD 550 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 559 Uygulamalı Veri Madenciliği

(3+0+0) 3

 

Veri madenciliğinin temel ilkeleri. İstatistik, veritabanı ve veri yapıları, eniyileme, yapay zeka ve görselleştirme alanındaki ilgili kavramlar. Veri madenciliğinde kullanılan tekniklere, algoritmalara, ve uygulamalara genel bir bakış. Veri madenciliği uygulamalarının temel ilkeleri, veri ölçümü, açınsayıcı veri incelemesi, görselleştirme, sınıflandırma, çok boyutlu ölçeklendirme, bağlanım, ve topaklandırma. Örneklerle bazı özel uygulamalar.

     

 

AD 560 Yönetimsel Karar Modellemeleri

(3+0+0) 3

 

Başarılı karar-verme karmaşık problemlerin yapılandırılmasını, belirsiz bir dünyada eldeki seçeneklerin analiz edilmesini ve nihayetinde eldeki bilgilerle en iyi kararın verilmesini gerektirir. Bu ders yönetimsel karar modellerinin başta operasyon yönetimi, pazarlama, finans ve strateji olmak üzere çeşitli iş alanlarından gerçek problemleri temsil edecek şekilde nasıl formüle edilmesi gerektiğini öğretir. Bu çeşit modellerin optimizasyon, simulasyon ve karar ağacı gibi analitik yöntemler kullanılarak - tablolama programlarında - analizi ve çözümüne yönelik becerilerin geliştirilmesini amaçlar. Vaka analizi yöntemi bu modellerin yönetimsel karar-vermeye etkisini keşfetmek için uygulanmaktadır. 

 Ön Koşul: AD 503 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 563 Kamu Yönetimi

(3+0+0) 3

 

Ulusal veya belediyeler yönetimi düzeyinde KİT'ler, kamu hizmetleri ve kamu hizmet örgütlerindeki yönetim sorunlarının seminer / örnek olay bağlamında yazımı; politika oluşturma ve örgütleme stratejileri, yasal ve örgütsel fonlar, hükümet temsilcileri arasında eşgüdüm, üretim yönetimi, pazar yönlendirmesi, finansal kaynakların yönetimi, personel politikaları ve yönetim.

 

 

AD 566 Kamu Politikası Semineri

(3+0+0) 3

 

Yönetimsel uygulamalar, ekonomi politikaları ve siyasal yaşamla ilgili güncel hükümet politikaları paralelinde çıkarılan kanun ve kararnameler üzerine bir araştırma.

 

  

AD 568 Muhasebe, Bilişim ve Kontrol Sistemleri

(3+0+0) 3

 

Bilişim ve kontrol sistemi olarak muhasebe; örgütleşimlerde yönetimsel bir control aracı olarak finansal bildiriler; finansal raporlamanın sağladığı bilgiler. Kurumsal sosyal sorumluluk. Etkili yönetim bilişimi ve kontrol sistemleri; kontrolde güvence ve risk yönetimi.  Bilişim sistemleri, bilgi teknolojileri stratejisi ve yönetimi; bilişim sistemleri/bilgi teknolojileri yatırım kararları; bilgi teknolojileri kontrolü; bilgi sistemleri/bilgi teknolojileri uygulamaları ve kullanıcı kabulü. Elektronik bilgi ağı ekonomisi ve e-ticaret; ERP sistemleri

 

AD 570 Yöneticiler için Muhasebe

(3+0+0) 3

 

Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan temel kavram ve yöntemler. Muhasebe sistemi ve temel ilkeleri. Finansal raporların incelenmesi ve muhasebe kavramlarının uzun vadeli varlıklar, stoklar, satışlar, alacaklar, menkul kıymetler, şirket hissedarlığı ve uluslararası faaliyetlere uygulanması. Şirketlerin finansal yapı ve edimini çözümlemeye yönelik sistemlerin karlılık, oran çözümlemesi ve başabaş analizi odaklı olarak tasarlanması.

 

 

AD 571 İleri Muhasebe

(3+0+0) 3

 

Muhasebenin kapsamı; bilgi sistemi olarak muhasebe; finansal muhasebe kavram ve standartları; finansal muhasebe verilerinin oluşturulması ve işlenmesi; dönemsel kârlılık ölçümleri; finansal muhasebe yöntemlerinin şirketlere uygulanması; konsolide finansal tablolar; gelir ve değerin muhasebe ve ekonomideki kavramsal karşılıkları; değişken fiyatlarda muhasebe (enflasyon muhasebesi); finansal tablo çözümlemesi; yönetim muhasebesine giriş.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 572 Mali Raporlama

(3+0+0) 3

 

Muhasebenin kavramsal çerçevesi; muhasebe bilgisini kullanacak kişilerin ihtiyacı olan bilgiler; muhasebe standartları, standart belirleyiciler, standart çelişkileri; standartların belirlenmesi sürecinin uluslararasılaşması. Uluslararası muhasebe standartları ve AB uyumu; seçilmiş bazı ülkelerde muhasebe sistemleri; finansal raporlama; karar vermede kullanılacak bilginin beyanı; finansal raporların kullanıcıları; sermaye piyasalarında muhasebe ve değerleme; kesinlik ortamında kazanç ve değerleme; belirsizlik ortamında kazanç ve değerleme; sermaye piyasasının etkinliği; sermaye piyasasında analistlerin rolü, muhasebe bilgisi ve şirket değerleme.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

 

  

AD 573 Finansal Ekonometri

(3+0+0) 3

 

Temel finansal zaman serileri modellemesi, olasılıklı oynaklık, VaR (Riske Maruz Değer) ölçümleme ve sınama teknikleri, sabit gelir ekonometrisi. AR, MA, ARMA VAR dinamik modellemeleri ve zaman serilerinin kestirimi. ARCH ve GARCH modellerinin döviz ve hisse senedi piyasalarına uyarlanması. Etkin piyasalar hipotezi ve finansal varlıkların getirilerinin önceden kestirimi.

Ön koşul : AD 503 veya öğretim elemanının onayı

 

 

AD 574 Yönetim Bilgi ve Kontrol Sistemleri

(3+0+0) 3

 

Örgütlerde, etkili yönetimsel bilgi ve denetim sistemlerinin gerekliliği; sistem tasarımcıları ve yöneticilerin işlemlerinde kavram ve deneyim tabanlı sağlam bilgiye ihtiyaçları; yönetimsel denetimde uygulamalı konuların ve bilgisayar destekli sistemlerin sağlanması ile ilgili kritik kavramsal görüşler; eğitimde ayrıntılı bilgisayar tekniklerinden çok yönetimsel yanlara odaklanılması; ders malzemesi, geleneksel muhasebe denetimi, sistem tasarımı ve örgütsel gelişimin temel fikirlerini kapsayarak, öğrencilerin yönetimsel katılımda yeni fikirler ve bilgiye ulaşım hakkı ile güç, nüfuz ve güvenilirlik kavramlarının temelindeki kabullenmeler konusunda düşünmelerini destekler.

 

 

AD 575 Lojistik Yönetimi

(3+0+0) 3

 

Lojistik sistemlerin çözümlenmesi ve geliştirilmesi için matematiksel modeller ve teknikler. Araç tarifelendirme, stok denetimi,  hammadde gereksinimi planlaması, depo dağılımı, tahmin yürütme, nakliye ve aktarma sorunları ve sipariş süreçleri.

Ön koşul : AD 550 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 576 Çağdaş Finansal Yönetim

(3+0+0) 3

 

Etkin finansal stratejilerin geliştirilmesinde temel finansal kavramlar, politikalar ve kararlar. Finansal varlıkların, yatırım seçeneklerinin ve şirketlerin değerlemesi. Finansal planlama, finansal ihtiyaçların tahmini ve bütçeler. Finans karmasının oluşturulması:çeşitli parasal kaynaklar arasından seçim. Şirket edim düzeyi ve değeri üzerindeki etkileri.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

  

AD 577 Finans Kuramı ve Kurumsal Politikalar

(3+0+0) 3

       

Modern finansal kavramların temelini oluşturan kuramlar ve kurumsal kurumsal olarak kalmasını tercih ederiz politikaları arasındaki bağlantılar. Menkul değerlere portföy kuramı, para ve sermaye piyasaları ile finansal politika kuramları. Bireylerin ve aracıların getirisi kesin olmayan seçenekler arasında yaptığı seçimler. Finansal kuramların sermaye yapıları, temettü politikaları, yatırım kararları, şirket satınalma veya birleşmeleri gibi kurumsal politika uygulamaları.   

  

  

AD 579 Lisansüstü Seminer

(0+1+0) 0

 

Öğrencilerin yönetimde ilgi duydukları konularda algı ve bilinç düzeylerinin, akademik kadro, master tezi öğrencileri ile endüstri, hükümet, iş ve akademi dünyasından davet edilen kişiler tarafından sunulan seminerler ile genişletilmesi.

 

  

AD 581 İşletme Alanında Yönlendirilmiş Okumalar

(3+0+0) 3   

      

İşletme kuramlarını içeren yönlendirilmiş okumalar. Öğrencilerin özel ilgi alanları dahilinde küresel işletme konularını kapsayan konularda araştırma ve yayın yapılmasına öncülük edilir.

  

AD 584 Pazarlamada Güncel Konular

(3+0+0) 3

 

Pazarlama alanında seçilmiş konular üzerine okuma ve tartışmalar.

Ön koşul: AD 540 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 585 Pazarlama Araştırmalarında Güncel Konular

(3+0+0) 3

 

Ulusal ve uluslararası ortamları içeren pazarlama araştırması projelerine ilişkin örnek vaka çözümlemeleri;tasarlama, çözümleme ve yorumlama literatürünün araştırma ve çözümlemesi; pazarlama araştırmalarının sonuçları; araştırma raporları ve makalelerin etkinliğinin değerlendirilmesi.

Ön koşul: AD 540 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 587 Yönetim ve Organizasyon Alanında Güncel Konular

(3+0+0) 3

 

Örgütsel düşüncede mikro ve makro örgütsel konular; kurum içi süreçler, çevresel gelişmeler, kurumlar arası ilişkiler veya güncel yaklaşımlar.

     

 

AD 588 Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular

(3+0+0) 3

 

Sınıf ve eğitimcilerin ilgi alanlarına giren, bilgi sistemleri dalında güncel ve
seçilmiş konular.

  

AD 590 Kantitatif Yönetimde Güncel Konular

(3+0+0) 3

 

Yönetim bilimi dalında seçilmiş konular.

Ön koşul : AD 574 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 591 Üretim Yönetiminde Özel Konular

(3+0+0) 3

 

Ürün tasarımında ileri teknikler; üretim ve üretim denetim sistemi; üretim yönetimi alanında stratejik ve taktik sorunlar; pazarlama, finans ve personel gibi diğer işlevsel alanları da içeren, üretim merkezli örnek olay çalışmaları.

Ön koşul : AD 550 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 592 Yöneylem Araştırmalarında Seçilmiş Teknikler

(3+0+0) 3

 

İnsan gücü planlaması ve diğer alanlarda Markov zincirleri ve uygulamaları; lineer olmayan programlama: Kısıtlı ve serbest problemlerin klasik optimizasyonu; Kuhn-Tucker koşulları, araştırma yöntemleri, bölünebilir programlama, bölünebilir konveks programlama, dörtlü programlama, hedef programlama, dizi kuramı - matematik kuramı ve dizi sistemlerinin simulasyonu. Dinamik programlama. Düzeltilmiş simplex yöntemi.

Ön koşul : AD 550 veya öğretim elemanının onayı

  

AD 593 Endüstri Projesi I

(0+2+0) Pass/Fail

 

Çeşitli işletme alanlarında çokuluslu şirketlerin yürüttüğü gerçek-hayat projesi.

 

AD 594 Endüstri Projesi II

(0+2+0) Pass/Fail

 

Çeşitli işletme alanlarında çokuluslu şirketlerin yürüttüğü gerçek-hayat projesi.

 

 

AD 595 Finans ve Muhasebede Güncel Konular

(3+0+0) 3

 

Finans kuramı ve piyasa uygulamalarındaki son gelişmelerin incelenmesi. Spot, future (gelecek) ve forward (ileri) piyasalar, finansal future (gelecek) ve değerlemeler; swap, opsiyon değerleme ve benzer araç ve kurumların kuramsal ve deneysel incelenmesi.

Ön koşul : AD 570 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 596 Özel Çalışmalar: İşletmede Güncel Konular

(3+0+0) 3

 

Küreselleşmenin yaygınlaştığı ve çevre koşullarının hızla değiştiği ortamda işletmelerde ilgi çeken konular.

 

 

AD 598 Turizmde Güncel Meseleler

(3+0+0) 3

 

Seyahat ve otel endüstrisinde güncel konu ve sorunlar; otel yönetiminde özel sorunlar ve stratejiler; turizm pazarlaması.

 

 

AD 690 İşletme Yüksek Lisans Tezi