Programlar arrow Lisans arrow Ders Tanımları arrow
Ders Tanımları Yazdır e-Posta

AD 1xx

AD 102 Introduction to Management

(3+0+0) 3 ECTS 5

(Yönetime Giriş)

İş dünyası, hükümet ve topluma genel bakış; temel iş işlevleri ve karşılıklı ilişkileri; üretim, finans, pazarlama, araştırma ve geliştirme; yönetim işlevlerine giriş; örgütleme.

 

 

AD 104 Introduction to Business Communications

(3+0+0) 3 ECTS 5

(İş İletişimine Giriş)

Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi; duyuru ve rapor yazımı; uluslararası ortamda iletişim; hitabet; sunumlar.

 

 

AD 131 Introduction to Law I

(3+0+0) 3

(Hukuka Giriş I)

Toplumsal ilişkiler ve hukuk; farklı hukuk sistemleri (Genel hak-hukuk ve Avrupa hukuku); hukukun dalları (kamu hukuku, özel hukuk); hukukun kaynağı; hukukun uygulama ve yorumu; haklar ve iyi niyet (kazanılması, kullanılması); hukuki ehliyet; zihinsel özürlüler ve reşit olmayanlar; kişisel konum; ikametgâh.

 

 

AD 132 Introduction to Law II

(3+0+0) 3

(Hukukun Temel Kavramları II)

* Özel Hukuka tabi tüzel kişiler; kooperatifler, dernekler, vakıflar, ortaklıklar ve anonim şirketler.
* Kamu Hukukuna tabi tüzel kişiler; devlet kavramı nezdinde hukukun üstünlüğü ve insan onuru; devletin egemenliği, yasama ve yürütme erki ve görevleri; yargı erki; kanunlar önünde eşitlik, temel hak ve özgürlükler, sosyo-ekonomik haklar ve görevler; devletin sorumluluk ve yetkileri, antlaşmalar, devletlerarası ihtilaflar; Kamu İktisadi Teşekkülleri.

Önkoşul: AD 131

 

AD 150 Introduction to Data Processing

(3+0+0) 3

(Bilgi İşleme Giriş)

Bilgi işlem aracı olarak bilgisayarın tanıtımı; bilgi işlem kavramları; bilgisayarı oluşturan unsurlar: yazılım ve donanım; yazılım çeşitleri: tablolama yazılımları, kelime işlem programları, veritabanları; uygulama programları.

 

AD 2xx

AD 202 Business Research Methods

(3+0+0) 3

(İşletmelerde Araştırma Yöntemleri)

Yönetimsel planlama ve karar almada araştırmanın rolü; araştırma sorunu oluşturulması ve tanımı; ikincil veritabanı araştırma ve kullanımı; açıklamalı ve nitel araştırma tasarımlarına veri toplama yöntemleri; anket araçları tasarımı; varsayım geliştirme; örnekleme planı işlemleri.

Önkoşul: AD 251

 

AD 204 Business Communications

(3+0+0) 3 ECTS 5

(İş İletişimi)

Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi; duyuru ve rapor yazımı; uluslararası ortamda iletişim; hitabet; sunumlar.  

        

 

AD 211 Financial Accounting for Economists 

(3+0+0) 3 ECTS 4

(İktisatçılar için Finansal Muhasebe İlkeleri)

Muhasebe ve defter tutmanın temel kavram ve ilkelerine giriş; bilanço eşitliği, işlemlerin bilanço eşitliğine etkisi, çifte kayıt usulü defter tutma, borç ve alacak kavramı, işlemlerin yevmiye kaydı ve diğer defterlere aktarılması, mizan hazırlanması, hesapların denkleştirilmesi ve gelir tablosu ile bilanço hazırlanması; emtia kavramı, temel hesaplar; kasa, alacaklar ve senetler hesabı, stok ve stok değerleme yöntemleri.  

Önkoşul: Ekonomi Bölümü Öğrencisi olmak.

 

AD 213 Financial Accounting  

(3+0+0) 3 ECTS 5

(Finansal Muhasebe)

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını temel alarak muhasebenin kavram ve ilkeleri, işlemlerin kaydı ve yıl sonu denkleştirmeleri, mizan, bilanço ve gelir tablosu hazırlanması; hesapların açılması ve kapatılması; muhasebe hesaplarının içeriği. Finansal tabloların kullanımı ve yorumlanması. Finansal tabloların hazırlanması için kullanılan ölçümlerin dayandığı kavram ve standartlar.

   

 

AD 214 Managerial Accounting 

(3+0+0) 3 ECTS 5

(Yönetim Muhasebesi)

Planlama bilgi sistemleri ve yönetim kontrol sistemlerine yönelik olarak muhasebe bilgisinin yöneticiler tarafından planlama ve kontrol amacı ile kullanımı. Muhasebe bilgisinin karar almada kullanımı; maliyet kavramı, tanımı ve tahmini; sabit ve değişken maliyet tahmini için teknikler; bütçeleme süreci; işletme ve faaliyet bütçesi; nakit bütçelemesi; bütçe denetimi ve sapma analizi; maliyet dağılımı; transfer fiyatlandırması.  

Ön koşul: AD 213

 

AD 216 Financial and Cost Accounting

(4+1+0) 4

(Finansal ve Maliyet Muhasebesi)

Muhasebe kavramları, ilkeleri ve standartlarına giriş ve muhasebe işlemlerindeki uygulamaları. Mali tabloların hazırlanması ve yorumlanması; net kar veya zararın ve finansal durumun belirlenmesi ve raporlanması. İşletmenin operasyonel planlaması ve kontrolü gibi yönetim muhasebesi konularının ele alınması. Maliyet davranışı, bütçeleme, sorumluluk muhasebesi, maliyet kontrolü ve ürün maliyetlendirilmesi konularına giriş.

Endüstri Mühendisliği öğrencileri içindir.  

 

AD 220 Management of Organizations  

(3+0+0) 3 ECTS 5  

(Örgüt Yönetimi)

Yönetim kuramı ve uygulamasına giriş; bir disiplin ve süreç olarak yönetim. Yönetim, karar verme, planlama, örgütleme, yürütme ve denetlemenin evrim ve kapsamı.

 

 

AD 231 Business Law

(3+0+0) 3 ECTS 4

(İşletme Hukuku)

Hukuki işlemler, anlaşmaların sınıflandırılması ve yapılandırılması, teklif ve kabul, anlaşma ehliyeti, muvafakat, hayali işlemler; hükümsüz anlaşmalar: hata, hile, tehdit, gayriahlaki işlemler, kanundışı pazarlıklar, temsil, anlaşmaların gücü ve şekilleri, bozulan anlaşmalara karşı iyileştirme tedbirleri, zorunlulukların modalitesi; şartlı anlaşmalar, müşterek hak ve sorumluluklar; üçüncü kişi lehine yapılan anlaşmalar.

Ön koşul: AD 131

 

AD 232 Business Law II

(3+0+0) 3

(İşletme Hukuku II)

Ticaret hukukunun kapsamı, ticari işletmeler, ticari işlemler, temlik, ticari belgeler (poliçe, çek, senet), ortaklıklar (özel ve genel), anonim şirketler, anlaşma çeşitleri (satış, temsil,leasing, factoring vb.), haksız muamele kanunu, şibih akitler (haksız zenginleşme), mülkiyet ve veraset hukukuna giriş; kanunlararası çelişkiler.

Ön koşul: AD 231

 

AD 242 Strategic Marketing Management   

(3+0+0) 3 ECTS 5

(Stratejik Pazarlama Yönetimi)

Pazarlamanın kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlarda ve ekonomideki rolüne ilişkin temel ilke, kavram ve analitik tekniklerin incelenmesi. Stratejik planlama ve stratejik pazarlama, pazarlama öğelerinin ve politikalarının karışımı, tüketici davranışları, rekabet stratejileri, pazarlama yönetiminin değerlendirilmesi. Yeni ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım, bütünleşik pazarlama ve ürün konumlandırma ile ilgili grup ezgersiz ve saha çalışmaları. 

        

 

 

AD 251 Managerial Statistics I

(3+2+0) 3 ECTS 5

(Yönetim İstatistiği I)

Verilerin sunuluşu ve yorumlanması; temel olasılık kuramı; kuramsal dağılımlar; kestirim problemleri ve hipotez testleri.

 

 

AD 252 Managerial Statistics II   

(3+2+0) 3

(Yönetim İstatistiği II)

Basit bağlanım ve ilinti; çoklu bağlanım ve ilinti; bağlanım analizinde seçilmiş konular; fiyat endeks sayıları; zaman serileri analizi.

Ön koşul: AD 251

AD 3xx

 

AD 302 Research Methods     

(3+2+0) 3 ECTS 6

(Araştırma Yöntemleri)

Yönetimsel planlama ve karar almada araştırmanın rolü; araştırma sorunu oluşturulması ve tanımı; ikincil veritabanı araştırma ve kullanımı; açıklamalı ve nitel araştırma tasarımlarına veri toplama yöntemleri; anket araçları tasarımı; varsayım geliştirme; örnekleme planı işlemleri.

Ön koşul: AD 251     

 

AD 311 Financial Management  

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Kurumsal Finans)

Paranın zaman değeri; bugüne indirgenmiş nakit akış analizi; finansal varlıkların değerlemesi. Yatırım planlaması; risk ve getiri; sermayenin maliyeti; şirket finans kararları ve sermaye yapısına giriş.

Ön koşul: AD 211 veya AD 213 veya AD 216

 

AD 312 Money and Banking

(3+0+0) 3

(Para ve Banka-İşletme)

Finansal liberalizasyon, para ve diğer finansal varlıkların arz ve talepleri, Merkez Bankası, bankacılık sistemi ve diğer finansal aracı kurumlar vasıtasıyla para oluşturulması, para tabanı, para çarpanı, paranın tedavüldeki hızı ve para politikası gibi temel kavramlar; Türkiye'nin hukuki ve kurumsal yapısının incelenmesi ve Avrupa Birliği ülkelerinin finansal yapısıyla karşılaştırılması. Para ve sermaye piyasaları, döviz piyasası, bankalar arası piyasalar, açık piyasa işlemleri ve hükümet menkul değer ihaleleri; forward, future ve options piyasaları.

 

 

AD 314 Intermediate Financial Accounting

(3+0+0) 3 ECTS 5

(Finansal Muhasebe II)

Varlıklar, borçlar, öz sermaye ölçümü ve ortak gelir belirleme ile onaylama işlemi zamanlaması konuları; temel muhasebe kavramları, ilke ve standartlarının yeniden gözden geçirilmesi; finansal tabloların başlıca kalemlerine sistematik yaklaşımlar.

Ön koşul: AD 214 veya AD 211 veya AD 216.

 

AD 316 Cost Accounting

(3+0+0) 3 ECTS 5

(Maliyet Muhasebesi)

Maliyet hesaplama sistemleri; sipariş ve süreç maliyetleri; ürün maliyetleri; kara geçiş ve maliyet-hacim-kar çözümlemesi; standart maliyetlendirme; standartların oluşturulması; sapmaların hesaplanması ve çözümlenmesi, muhasebe kayıtları ve sapmaların ayıklanması, doğrudan ve mahsup maliyeti, karar vermede etkili gelir ve masraflar. Stok değerleme yöntemleri, müşteri maliyetlendirme, iş süreçleri geliştirme, startejik maliyet yönetimi ve dengeli şirket karnesi.

Ön koşul: AD 211 veya AD 214.

 

AD 320 Human Resources Management

(3+0+0) 3 ECTS 5

(İnsan Kaynakları Yönetimi)

İşçi işveren ilişkileri, çalışan ilişkileri ve personel yönetiminin ilke ve sorunları, personelin işe alımı, eğitimi, işçi-işveren ilişkileri, primler, teşvikler, aylık ve ücret yönetimi, iş ve liyakat değerlendirme.

Ön koşul: AD 220

 

AD 341 Introduction to Marketing

(3+0+0) 3

(Pazarlamaya Giriş)

Pazarlamanın diğer ticari işlevler ve çevresel kısıtlarla olan ilişkisi; pazarlama araç ve stratejileri; pazarlama araştırması, satış tahmini, pazarlama hedefleri, hizmetler ve uluslararası pazarlama; pazarlama unsurlarına kısa bir bakış; ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve tanıtım.

 

 

AD 351 Operations Management

(3+0+0) 3 ECTS 5

(Yöneylem Yönetimi)

Yöneylem stratejileri ve rekabet, proje yönetimi, ürün tasarımı ve süreç seçimi, tesis yer seçimi ve tasarımı, tedarik zinciri yönetimi, tam zamanında ve yalın üretim sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri, kapasite planlaması, satış ve işlem planlaması, malzeme tedarik planlaması, stok yönetimi, işlem çizelgelemesi, kuyruk yönetimi ve kalite yönetimi gibi, ürün ve hizmetlerin yaratılmasındaki süreçler.

Ön koşul: MATH 101, EC 101, AD 251.

 

AD 353 Management Science

(3+0+0) 3 ECTS 5

(Yönetim Bilimi)

İşletmede karar verme, öngörü ve bütçeleme arasındaki farklar. Matematiksel modellerin sınıflandırılması ve modelleme süreci. Belirlilik durumunda optimizasyon tekniklerinin kullandığı varsayımlar, temel ifadesi, geometrik yorumu, ve başlıca algoritmalar ve duyarlık analizi. Belirsizlik hallerinde karar verme ve oyun teorisi. Rastlantısal programlama. Benzetim, sayısal arama algoritmaları ve buluşsal yöntemler.  

Ön koşul: MATH 101, MATH 102, AD 251, öğretim elemanının onayı 

 

AD 4xx

AD 401 Globalization and International Management 

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Küreselleşme ve Uluslararası Yönetim)

Karşılıklı bağımlılık, ticari ilişkiler, işbirliği ve anlaşmazlık yönetimi kavramlarının kullanılarak uluslararası sistemin doğasının çözümlenmesi;başlıca temsil grupları ve karşılıklı ilişkilerini çevreleyen sorunlar ve ana etkenlerin tanımlanması. Küresel/bölgesel ticari işlemlere, kalkınmaya yönelik finansmana ve yatırımlara yön vermeyi amaçlayan kurumların incelenmesi.

Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak veya öğretim elemanının onayı.

 

AD 402 Multinational Companies

(3+0+0) 3

(Çokuluslu Şirketler)

Uluslararası olmanın incelenmesi, ticari işlem maliyeti, eklektik, network (ağ) kuramları; özsermaye yatırımları ve çokuluslu şirketlerin sözleşmeli ilişkileri; saha araştırması.

Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak.

 

AD 403 Managerial Economics

(3+0+0) 3

(Yönetim Ekonomisi)

Karar verme bağlamlarında ekonomik uslamlamanın temelleri; talep, üretim, maliyet kuramı; tekel ve oligopolinin kıstas modelleri; miktar ve fiyatı belirleyen rekabet, liderlik, gizli anlaşmalar, ürün çeşitlendirme; tekelin aynı ürün için uyguladığı fiyat farklılıkları, miktar üzerinden iskonto, taşıma bedelini alıcının ödemesi, sınırlamalar, transfer fiyatlandırması; iki dönemli rekabetçi stratejiler; karar kuramı; umulan yarar; sigortada riskten kaçınmanın rolü, forward işlemler, yatırım fonları; bilginin değeri; ana acente sorunu, ahlaki risk ve karşıt seçim.

Ön koşul: 4.sınıf öğrencisi olmak ya da öğretim görevlisinin onayı.

 

AD 407 Decision Processes

(3+0+0) 3

(Karar Süreçleri)

Karar vermenin tarihçesi ve yapısı, karar ve belirsiz ortamlar; kesinlik şartlarında karar verme, maliyet-miktar -kar çözümlemesi, tahmin; belirsizliğin sayısal ölçümü; olasılık kavramları, yeniden gözden geçirme ve uygulamaları, Bayes yaklaşımı; belirsizlik ortamında karar vermede değerleme kriterleri; kesin bilginin tahmini beklenen değeri, bir karar kriteri olarak yararlılık; kesin olmayan bilginin tahmini beklenen değeri; karar ağaçları; EVSI ve örneklemenin ekonomisi; lineer programlama ve bir karar verme aracı olarak kısıtları; özel amaç algoritmaları; görev planlama, ulaştırma modelleri, hassasiyet çözümlemesi; oyun kuramı; Markov zincirleri; network (ağ) çözümlemesi; sayısal bölümlemeler; geçmiş, şimdi ve gelecek.

Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak.

 

AD 408 Strategic Management 

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Stratejik Yönetim)

Farklı endüstrilerde faaliyet gösteren şirketlerin stratejik yönetimi; tümleşik örgütleşimler için ana işletme politikaları.

Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak veya öğretim elemanının onayı.

 

AD 409 Business Ethics

(3+0+0) 3

(İş Ahlakı)

Kamu ve özel sektörde yönetim ve yürütmedeki uygulamalardan kaynaklanan etik sorun ve konularının çözümlenmesinde disiplinlerarası bir yaklaşım; felsefe, sosyoloji, ekonomi, hukuk, yönetim ve etik ilişkisi; işletme, ekonomi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri için etik kuralları; yönetimde dürüstlük ve sosyal sorumluluk, işyerinde sağlık ve güvenlik, ayrımcılık ve istihdam, etik liderlik, pazarlama operasyonlarının, aldatıcı ve yanlış yönlendirici reklamın, ürün bilgisinin ve tanıtımın etkileri, tüketicinin korunması, zarara uğrayan tüketici, ekolojik bilinç.

Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak.

 

AD 410 Advanced Managerial Accounting

(3+0+0) 3 ECTS 6

(İleri Yönetim Muhasebesi)

Muhasebe kuramının sağladığı bilginin karar verme sürecine katkısı. Finansal durum raporlamasında güncel sorunlar. Türkiye'de Maliye Bakanlığı'nın şart koştuğu finansal durum raporlama düzeni, raporlarda yer alan kalemlerin çözümü ve yorumu; finansal durumu gösterir belgeleri çözümleme yöntemleri

Ön koşul: AD 214, AD 311, AD 316.

 

AD 411 Finance of Creative Industries

(Yaratıcı Endüstriler için Finans)

Yaratıcı sektörlerde finansal karar verme; sinema, televizyon, müzik ve spor endüstrilerinin ekonomisi. Dinamik ve belirsiz olan yaratıcı endüstrilere özgü iş modelleri, finansal analiz ve özellikleri, sözleşme yapıları ve değerleme metodları. Yaratıcı bir fikrin oluşumu, gelişimi ve piyasaya sürülümü gibi aşamalarda geçen yaşam döngüsü içinde finansman ve paranın rolü. Şirket seviyesinde stratejik finansal kararlar. Teknoloji ve eğlence ekonomisinin geleceği.  

Ön koşul: Öğretim elemanının onayı

 

AD 412 Taxation and Accounting

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Vergi Sistemi ve Muhasebe)

Vergi kavramları; şirketlerin, tüzel kişiliklerin vergilendirilmesi, vergi planlaması, vergi kanunları ve düzenlemeleri; Türkiye'de Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usül Kanununun incelenmesi; Sosyal Sigorta, Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi

Ön koşul: AD 211 veya AD 214 veya AD 216.

 

AD 413 Auditing

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Denetim)

Denetim alanında kavramsal ve uygulamalı konulara giriş; denetim süreci, raporlama ve mesleki yükümlülükler; denetim standartları; finansal denetim teknikleri.

Ön koşul: AD 211 veya AD 214 veya AD 216.

 

AD 414 Advanced Financial Management

(3+0+0) 3 ECTS 6 

(İleri Finansal Yönetim)

Tahvil ve hisse senetlerinin değerlemesi, sermaye yapısı kuramı, adi pay senedi finansmanı, opsiyon, varant, finansal kiralama ve diğer karma menkul değerler; şirket birleşmeleri, satın alma ve parçalanması.

Ön koşul: AD 311

 

AD 415 Corporate Finance

(3+0+0) 3 ECTS 6

(İşletme Finansı)

İşletme finansı konularının irdelenmesi. Temettü dağıtım politikası, sermaye yapısı, finansal kiralama, gerçek opsiyonlar, risk yönetimi, şirket birleşmeleri ve satın alımlar.

Önkoşul: AD 311

 

AD 416 Profit Planning and Control

(3+0+0) 3

(İşletme Bütçeleri)

Planlama ve denetleme ilkeleri; bilgisayar uygulamaları aracılığıyla bütçe ve verim raporlarının hazırlanması.

Ön koşul: AD 311

 

AD 417 Strategic Financial Management

(3+0+0) 3

(Stratejik Finansal Yönetim)

Farklı politikaların şirket verimine etkilerinin incelenmesi ile finansal kararların daha geniş anlamda şirket politikaları ile bütünleştirilmesi ve ilişkilendirilmesi için çerçeve oluşturulması; sermaye yapısı belirleyicileri, temsilcilik maliyetleri, stratejiler ve sermaye yapısına etkileri.

Ön koşul: AD 311

 

AD 418 International Finance

(3+0+0) 3

(Uluslararası Finans)

Uluslararası para sistemi, döviz kuru belirlenmesi, döviz piyasaları, uluslararası bankacılık, vadeli para ve opsiyon sistemleri.

Ön koşul: AD 311

 

AD 419 International Financial Management

(3+0+0) 3

(Uluslararası Finansal Yönetim)

AD 418'in devamı niteliğindeki derste kambiyo riski, para transferi fiyatlandırması, ülke riski çözümlemesi ve döviz kuru tahmini konularıyla bağlantılı olarak uluslararası ortamda finans yönetiminin vurgulanması.

Ön koşul: AD 418

 

AD 420 Entrepreneurial Finance : Financial policies  for new ventures

(3+0+0) 3

(Girişimcilik  Finansı : Yeni işletmeler için  finansal  politikalar)

Kurumsal finans araç ve tekniklerinin yeni girişimlerde uygulanması. Girişimlerde finansal yönetim ile  kurumsal finans farklılıkların ortaya konulması. Yeni bir iş kurulması, geliştirilmesi ve başarılı  olarak sonlandırılması aşamalarında girişimcilerin  gereksinim duyduğu  kuramsal bilgi ve finansal araçlar. Yeni girişimlerin finansmanında opsiyonların   rolü, değerleme yöntemleri,risk dağıtımının yatırım değeri üzerindeki etkileri,ve  opsiyonların  firma değerinin oluşturulmasında önemi. Firma değerinin yatırımcılar yerine girişimci için enüstlemesi. Finansal sıkıntı( batma) göstergeleri ve firmanın sıkıntılı dönemden başarılı hale dönüştürülmesi.Finans kuramı ve uygulamalarının yeni girişimlere uyarlanması. 

Ön koşul: AD 311

 

AD 421 Public Management

(3+0+0) 3

(Kamu İşletmeciliği)

Disiplin kavramları; kamu işletmeleri yönetiminin gereklilikleri; örgütsel kuram, personel finansmanı ve idareciliğe giriş; üst yönetimin işlevleri; yönetimde otorite ve liderliğin doğası; iletişim; Türkiye'de kamu örgütleri ve işleyişlerindeki sorunlar.

Ön koşul: AD 220

 

AD 422 Psychology in Management

(3+0+0) 3

(Yönetim Psikolojisi)

Farklı örgütlerde çalışan "birey"in ele alınması; psikoloji dalında geliştirilen kuramların örgütlere uygulanması; kuramsal bilginin yanısıra liderlik ve grup çalışması için gerekli becerilerin geliştirilmesi üzerinde odaklanılması; örgütlerdeki kişilerin diğerleriyle olumlu ilişkilerde bulunmasını sağlayacak tavırları edinmelerinin kolaylaştırılması; derslere ek olarak geniş çaplı laboratuvar uygulamaları.

Ön koşul: AD 220

 

AD 423 Women in Management

(3+0+0) 3

(İşletmelerde Kadın Yöneticiler)

Yönetici konumundaki kadınlar; iş ilişkilerinde kadınların kazanabilecekleri güç ve nüfuza etki eden kariyer sorunları ve örgütlerde kadınların karşı karşıya kaldıkları ilişkilerin doğası.

 

 

AD 424 Human Behaviour in Organizations

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Örgütlerde İnsan Davnanışları)

Örgütlerde insan davranışları; yönetim alanında kritik önem taşıyan bireyler arası uyum ve etkileşim becerileri. Kişinin kendisi ve diğer kişilerle etkileşim süreçleri; işyerinde liderlik, etkileme ve ikna, güdüleme. Kültürün insan davranışlarına etkisi; internete dayalı, kültürler arası bir proje gerçekleştirme.

  

 

AD 425 Management of Technology

(3+0+0) 3

(Teknoloji Yönetimi)

Teknolojilerin doğası; teknoloji ve yönetim teknikleri arasındaki ilişki; üretim ve hizmet teknolojisi karşılaştırması; teknolojik karşılıklı bağımlılık ve tasarım parametreleri; bir bölümde uygulanan teknoloji ve bu teknolojinin bölümün yapısı ve yönetimiyle ilişkisi; değişik teknolojiler ile etkin iş yaptırma yolları.

Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak veya öğretim elemanının onayı

 

AD 426 Management of Multiorganizational Systems

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Çok Organizasyonlu Sistemlerin Yönetimi)

İş ve işdışı ortamlardaki örgütlerarası sistemler. Örgütlerarası kuramın eleştirel değerlendirmesi; örgütlerarası ağların geliştirilmesi ve yönetimindeki sorunları.

 

 

AD 427 Small Business Management

(3+0+0) 3

(Küçük İşletmeler Yönetimi)

Büyük işletmelere kıyasla küçük işletmelerle ilintili konular; girişimciler; bir işletme kurmaya nasıl karar verilir; girişimciliği destekleyen toplumsal faktörler; operasyonel sorunlar, fırsatlar ve küçük işletmelerde varolan ilişkilerin doğası.

Ön koşul: AD 220

 

AD 428 NGO Management

(3+0+0) 3

(Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi)

Kar amacı gütmeyen özel sektörün tarihçesine bir bakış; sivil toplum örgütlerinin ekonomik ve siyasi kuramları; sivil toplum örgütlerinin vergilendirilmesi; hükümet/ sivil toplum örgütleri ilişkilerinin kapsam ve kuramı; sivil toplum örgütleri ve piyasa; sivil toplum örgütlerinde liderlik; sivil toplum örgütlerinde örgütsel değişim; sivil toplum örgütlerinde girişim ve ticaret; kıyaslamalı görüşler.

 

 

AD 429 Management of Multinationals

(3+0+0) 3

(Çokuluslu İşletmelerin Yönetimi)

Çokuluslu şirketlerin yapısal özellikleri ve dünya pazarında göreli rekabet konumları; ürün/piyasa evrimine dayalı çokuluslu şirket stratejileri; çokuluslu şirketlerin içinde bulunduğu (ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel ve resmi) makro ortamlarda makro stratejilere ulaşmak için gereksinim duydukları yönetim teknikleri.

Ön koşul: AD 220

 

AD 430 Turkish Business Environment

(3+0+0) 3

(Türkiye'de İş Ortamı)

İş ortamının niteliği: kuramlar ve teknikler; Türkiye ekonomisi, geçmişi, bugünü ve uluslararası rekabet edebilirliği. Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlar, iş dünyası ve devlet ilişkileri ve Türkiye'de iş dünyası örgütleri. Türkiye'deki belli başlı kesimlerin yapısal çözümlenmesi ve ekonomik faaliyetlerin coğrafi dağılımı.

 

 

AD 432 Entrepreneurship

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Girişimcilik)

Girişimciliğin kavramsal çerçevesi ve tanımı; bir meslek olarak girişimcilik. Türkiye'de küçük işletmeler ve girişimcilik. Yaratıcılıktan girişimciliğe giden süreç; yaratıcılık ve yenilikçilik içeren iş fikri; fırsatın fark edilmesi ve değerlendirilmesi. İş planı hazırlanması; girişim finansmanı başlangıç ve büyüme için sermaye yaratılması; risk sermayesi; girişimlerin değerlenmesi; halef planlaması; girişimci şirketlerin birleşmesi ve satın alınması.

 

 

D 433 Management Simulation   

(3+0+0) 3 ECTS 6  

(Yönetim Simulasyonu)

Muhasebe, finans, organizasyon teorisi ve organizasyonel davranış, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, lojistik alanlarındaki teknik ve akademik bilginin bir işletme ortamı simülasyonunda kullanımı. Üst düzey yönetici seviyesinde verilen kararlar ve bu kararların rekabetçi ortamdaki sonuçları.

Önkoşul: 4. sınıf öğrencisi olmak ya da öğretim görevlisinin onayı 

 

AD 440 Digital Marketing

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Sayısal Pazarlama)

Focus on the role of digital media in bringing strategic and behavioral changes to companies and consumers. Analysis of new tools and concepts such as social media, search engines, online brand communities, viral, mobile, and content marketing. Discussion of the impact of interactive communication platforms on companies and consumers. Extending the understanding of digital marketing within company strategies, and its application together with traditional marketing tools.

Ön koşul: AD 242 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 441 Consumer Behavior

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Tüketici Davranışları)

Tüketici davranışları hakkında kuram, kavram, modeller ve değişik disiplinlerden, özellikle davranış bilimlerinden derlenen bulgular. Algılama, öğrenme, güdüleme, tutum oluşturma ve değişimi ile ilgili yazın taraması. Davranış modellerinin pazarlama ve yönetimsel karar vermede uygulanması. 

Ön koşul: AD 242 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 442 Advertising

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Reklam)

Pazarlama karmasında reklamın rolü, ekonomik ve toplumsal etkileri; reklam ajansları, reklam kampanyası yönetimi; bütçeleme, medya seçimi ve reklamın etkisinin ölçülmesi.

Ön koşul: AD 242 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 443 International Marketing

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Uluslararası Pazarlama)

Uluslararası pazarlamada karar verme süreci. Firma için dünya çapındaki fırsat ve tehditlerin çözümlemesi; uluslararası olma kararlarını şekillendiren çevresel etkilerin değerlendirilmesi; uluslararası stratejik pazarlama planlaması; ürün, fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım ve lojistik programlar oluşturulmasında işlevsel ve operasyonel kararlar; uluslararası pazarlama işlemlerinin eşgüdümü ve değerlendirilmesi amacıyla alternatif örgütsel yapıları örgütleme, denetleme ve değerlendirme, kaynak dağılımı yaklaşımları ve verim değerlendirme ölçütleri.

Ön koşul: AD 242 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 444 Sales Management

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Satış Yönetimi)

Satış yönetimi kavram ve tekniklerinin incelenmesi; alıcı-satıcı etkileşimi; satış eyleminin doğası; pazarlama karmasında birebir satış. Pazar ve satış potansiyeli ölçümü; satış tahmin teknikleri, satış bölgeleri.

Ön koşul: AD 242 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 445 Retail Management

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Perakendeci İşletmeler Yönetimi)

Perakendecilik yönetiminde rekabetçi gelişmeler; dükkan yeri, binası ve iç düzenlemesi; emtia yönetimi; satınalma, işin idaresi, denetleme ve fiyatlandırma; satışın geliştirilmesi; müşteri hizmetleri; personel yönetimi; perakendeci işletmeler yönetiminde eşgüdüm ve kontrol.

Ön koşul: AD 242 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 446 Marketing Research

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Pazar Araştırmaları)

Ürün, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım kararları ile ilgili strateji oluşturmada gerekli temel araştırma konuları; betimleyici ve deneysel tasarımlar için ölçüm kıstaslarının geliştirilmesi; bilgisayarda istatistik paket programlarına giriş; olasılık örneklemesi; tek değişkenli ve çok değişkenli veri çözümleme yöntemleri.

Ön koşullar : AD 302, AD 252, AD 242 veya öğretim elemanının onayı 

 

AD 447 Services Marketing

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Hizmet Pazarlaması)

Hizmet pazarlaması süreçlerinin değerlendirilmesi ve yeni bakış açılarının geliştirilmesi. Satın alma öncesindeki, satın alma sırasındaki ve satın alma sonrasındaki hizmetlerde önemli stratejik faktörler; hizmet sırasında bağlamsal, durumsal ve kişilerarası belirleyiciler ve satın alma sonrası memnuniyet veya memnuniyetsizlik. 

Ön koşul: AD 242 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 448 Brand Management

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Marka Yönetimi)

Presentation of foundations for developing marketing plans by providing an understanding of the conceptual realm of brand strategy, developing and measuring brand equity.

Ön koşul: AD 242 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 449 Export Management

(3+0+0) 3 ECTS 6

(İhracat Yönetimi)

İhracat müdürünün yararlanabileceği stratejik ve örgütsel alternatiflerin gözden geçirilmesi; ihracat için örgütlenme; mevcut pazarları genişletme, fiyatlandırma, korunma ve şirket politikası; ihracat gönderilerinin lojistiği ve başarılı ihracat destek örgütleri modelleri.

Ön koşul: AD 242 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 450 Advanced Production Management

(3+0+0) 3

(Üretim Yönetimi İlkeleri)

PERT'in incelenmesi; stok, kalite kontrol ve MRP teknikleri; iş-makine görevlendirme ve zamanlama teknikleri; benzetim yöntembiliminin kapsamlı bir şekilde incelenmesi; istatistiksel çözümleme ve üretim yönetiminde temel sorunlara uygulanması.

Ön koşul: AD 351, AD 353

 

AD 451 Management of Constraints

(3+0+0) 3

(Kısıtlar Yönetimi)

Şirketin amacına ulaşmasını engelleyen kısıtların saptanması. Neyi neye nasıl değiştireceğimizi bilme. İstenmeyen belirtilere sebep olan kaynak sorunun saptanması ve ortadan kaldırılması. Güvenilir olmayan verilerle kesin sonuçlara ulaşmaya çalışmak yerine, kompleks matamatiksel modeller veya eniyileme yöntemleri kullanmadan, sadece mantık ve sağduyu ile karmaşık problemlere basit çözümler üretilmesi. Üretim, finans, pazarlama, satış (mal veya fikirler), dağıtım, proje yönetimi, insan yönetimi, ve strateji alanlarına Kısıtlar Kuramı felsefesinin uygulanması.

Ön koşul: AD 351 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 452 Information Systems Management

(3+0+0) 3 ECTS 6 

(Bilgi Sistemleri Yönetimi)

Yönetime, karar alınması üzere, doğru zamanda, ham ve doğru bilgiyi ulaştırmanın temel özellikleri; muhasebe, pazarlama ve stok kontrolü sistemlerinin, çakışmaların, aynıl raporların ve birbirinden ayrı veri toplama sistemlerinin en aza indirilmesi amacıyla, bütüncül ve eşgüdümlü olarak yapılandırılması.

Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak veya öğretim elemanının onayı

 

AD 453 Quality Management

(3+0+0) 3

(Kalite Yönetimi)

Kalite yönetimi ve denetleme sistemlerinin ilkeleri; üretim ve hizmet sektöründe kalite sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi; kalite iyileştirme programları; kalite bilgi sistemleri.

Ön koşul: AD 351, AD 353

 

AD 454 System Development I

(3+0+0) 3

(Sistem Geliştirme I)

Bilgi sistemlerinin gelişimine yönelik konularla ilgili bir anlayışın geliştirilmesi; gelişim safhaları sıralaması tanıtımı; tüm sistem için net bir anlayış ve tanım sağlanmasında işlevsel çözümleme; grafik araçlarından veri akış şemaları ve diğer örnek araçların tanıtımı; uygulama örnekleri desteği.

Ön koşul: AD 452

 

AD 455 System Development II

(3+0+0) 3

(Sistem Geliştirme II)

Sistem geliştirmenin mimari boyutuna giriş; şirket-ilişkileri modellenmesi, uygulama, belgeleme, proje yönetimi gibi veri tabanı teknolojisiyle bağlantılı veri modelleme tekniklerinin temelleri.

Ön koşul: AD 454

 

AD 456 Applications of the Theory of Constraints

(3+0+0) 3

(Kısıtlar Kuramı Uygulamaları)

Kısıtlar kuramının üretim ve hizmetler sektörlerindeki çeşitli şirketlere nasıl uygulanabileceğini gösteren vaka çalışmaları.  Vaka incelemelerinde veya bir şirketin mevcut durumunu irdelemede zaman ve çaba tasarrufu için anahtar soruların oluşturulması.

Ön koşul: AD 451

 

AD 457 Business Logistics

(3+0+0) 3

(Lojistik)

Satışa hazır ürünün üretim hattının sonundan tüketiciye, hammaddenin kaynağından üretim hattının başlangıcına etkin bir şekilde taşınması süreçlerinin yönetimi; navlun nakliyesi, taşıyıcının yönlendirilmesi ve taşıt yükleme zamanı planlaması, depolama, hammaddenin işlenmesi, koruyucu paketleme, stok kontrol, fabrika ve depo yeri seçimi, tesis tasarımı, sipariş işlemleri, pazarlama tahminleri ve müşteri hizmetleri.

Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak.

 

AD 458 Forecasting  

(3+0+0) 3 ECTS 6

(İstatistiksel Öngörü)

İşletme alanında öngörü; talep tahminleri; veri bütünleştirme ve piramit öngörü yöntemleri. Öngörü hatalarının istatistiksel ve oeprasyonel ölçütleri. Yargısal, istatistiksel ve karma öngörü yöntemleri. Zaman serisi öngörü yöntemleri ve başlıca profesyonel öngörü yazılım paketleri. En uygun doğru öngörü yönteminin seçilmesi için kullanılması gereken benzetim testlerinin tasarımı; alternatif öngörülerin birleştirilmesi.  

Ön koşul: MATH 101, AD 102, AD 252   

 

AD 459 Supply Chain Management

(3+0+0) 3

(Tedarik Zinciri Yönetimi)

Tedarik zinciri yapısı tasarımı ve yönetimi konularının derinlemesine incelenmesi; tedarik zinciri modellemesi, envanter yönetimi, risk bütünleştirme, bilginin değeri, tedarik zincirlerinde işbirliği, uluslararası konular ve karar verme destek sistemleri.

Ön koşul: AD 351, AD 353

 

AD 460 E-Commerce

 (3+0+0) ECTS 6

(E-Ticaret)

E-ticaret modelleri, planlama, filiz şirketler ve girişimcilik. E-ticaret teknik altyapısı ve ödeme sistemleri. E-ticaret için lojistik ve ikmal. E-ticaret kapsamındaki yasal düzenlemeler. Websitesi kullanıcı arayüzü tasarımı ve kullanıcı deneyimi. İnternet reklamcılığı ve pazarlama, sosyal medya ve arama motoru pazarlamasının ve en iyilemesinin yeri. E-ticaret için müşteri analitiği ve müşteri ilişkileri yönetimi

Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak ya da öğretim görevlisinin onayı

 

AD 461 Turkish Labor Law I

(3+0+0) 3

(İş Hukuku I)

Bireysel iş ilişkileri kapsamında Türk İş Hukukunun gözden geçirilmesi; İş Hukukunun kaynakları; bireysel iş akitlerinin düzenlenmesi, içeriği ve feshedilmesi; iş güvenliği, ücret ve kıdem tazminatı ödemelerinin incelenmesi; işçi ve işverenin hak ve sorumlulukları; maaş belirleme, mesai saatleri, fazla mesai, ücretli tatiller vs. İle ilgili kanunlar; toplu iş ilişkileri, işçi sendikalarının yasal çerçevesi, toplu müzakere, toplu sözleşmelerin yapısının yasal sorunları, toplu anlaşmazlıkların barışçıl çözüm yöntemleri; barıştırma, arabuluculuk, hakemlik; Türk İş Hukukunda grev ve lokavt haklarının yasal yönleri.

Ön koşul: AD 131

 

AD 462 Legal Aspects of Intellectual Property Management   

(3+0+0) 3

(Fikri Mulkiyet Yonetiminin Yasal Yonleri)   

Notions of patents, trademarks, copyright and related rights. Protection of industrial designs, geographical indications, know-how, trade secrets and confidential information. Management of intellectual property rights in the e-commerce and biotechnology industries. The organizational, administrative and legal framework of intellectual property law; national and international legislation. Innovation and knowledge transfer; university and industry collaborations; technology transfer and licensing agreements; commercialisation of R&D output and intellectual assets

Ön koşul:   

 

 

AD 463 Labor-Management Relations

(3+0+0) 3

(Perakendeci İşletmeler Yönetimi)

İyi iş ilişkilerinin gelişimi ve korunmasında toplu pazarlığın uygulanması; taraflar arasındaki ilişkiyi etkileyen iş politikaları ve operasyonel süreç; tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları; anlaşmazlıkların çözümünde uygulanacak müzakere teknikleri, arabuluculuk ve hakemlik süreçleri.

Ön koşul: AD 131

 

AD 464 Cases in Labor Law

(3+0+0) 3

(Uygulamalı İş Hukuku)

Bireysel ve toplu iş ilişkilerinden kaynaklanan önemli yasal sorunların mahkeme, hakem kararları ve diğer yazılı belgelere dayanarak ayrıntılı çözümlemesi.

Ön koşul: AD 131

 

AD 465 Fixed Income Securities   

(3+0+0) ECTS 6    

(Sabit Getirili Menkul Kıymetler)    

Tahviller ve diğer borç enstrümanlarına giriş. Sabit gelirli menkul kıymetler ve türev ürünlerinin
fiyatlandırılması ve analiz edilmesinde kullanılan model ve teknikleri kapsar. Getiri, süre, konveksite gibi sabit gelirli menkul kıymelerdeki temel kavramlar; swap ve tahvil opsiyonları gibi geleneksel türev ürünlerinin fiyatlandırılması; sabit gelirli ürünlerden oluşan portföylerin yönetimi ve ilgili risklere karsı korunması konularını kapsar. Faizlerin vade yapısı ve kredi riskinin modellenmesi; bunlarin türev ürünlerinin fiyatlandırılması amaçlı kullanımları tanıtılır.     

Ön koşul: AD 311 veya öğretim elemanını onayı    

 

AD 466 Introduction to Financial Derivatives      

(3+0+0) ECTS 6   

(Finansal Türev Ürünlerine Giriş)   

Vadeli işlemler, opsiyonlar ve swaplar gibi finansal türev ürünlerinin fiyatlandırılması, alım-satımı ve risk yönetimi yönünden incelenmesine giriş. Konular arasında finansal marketlerin
olasılıksal modellenmesi; arbitraj kavramı; finansal türev ürünlerinin fiyatlandırılması; Black-Scholes modeli; alım-satım stratejileri; risk yönetim teknikleri; volatilite eğrisi ve egzotik opsiyonlar bulunur. Binomial ağaçlar ve Monte Carlo simülasyonu gibi temel sayısal yöntemlerin uygulamaları yapılır.      

Ön koşul: AD 311 veya öğretim elemanını onayı    

 

AD 467 Corporate Governance      

(Kurumsal Yönetim)   

The concepts of corporate ownership and governance. Compliance with securities laws and regulation, codes of best practice, role of the board of directors, impact of external competition, long-term economic value of the corporation, current issues and challenges in corporate governance.   

Ön koşul: AD 231, AD 311 ve AD 312   

 

AD 468 Financial Risk Management

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Finansal Risk Yönetimi)

İşletmeler için finansal risk yönetim temelleri ve uygulamaları. İşletmelerin karşılaşacakları çeşitli risklerin tanılanması ve anlaşılması. Riskin kontrol edilmesi; finansal risklerin nicelenmesi; risk ölçümü için kullanılacak finansal yöntemler; risk ölçüm araçlarının öznitelikleri, finansal risklerin yönetiminde kullanılan ölçevler.

Ön koşul: AD 311 veya öğretim elemanının onayı

  

AD 469 Valuation

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Değerleme)

Değerleme ile ilgili belli başlı yaklaşımların incelenmesi: Bugüne indirgenmiş nakit akımları modelleri; oranlar yardımıyla kıyaslamalı değerleme; gerçek seçenekler kavramıyla değerleme. Riziko kavramının temelleri; pazar verimliliği, nakit akışı ve büyüme kestirimi, riskten bağışık verim, risk primi ve finansal oranların yorumlanması. Bu araç ve tekniklerin halka açık olan ve olmayan firmaların ve finansal kurumların değerlemesinde uygulanması.

Ön koşul: AD 311 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 470 Investment Management

(3+0+0) 3

ECTS 6

(Yatırım Yönetimi)

Finansal araçlara yatırım sürecinin ve yatırım karar mekanizmalarının irdelenmesi. Finansal piyasalara ve alım-satım uygulamalarının ele alınması. Varlık fiyatlama modelleri; modern portföy kuramı ilkeleri; portföy performans ölçüm teknikleri. Varlık tahsis stratejileri; sabit getirili varlıklar; türev araçlar; risk yönetim stratejieri.

Ön koşul: AD 311

 

AD 471 Accounting Systems Design

(3+0+0) 3

ECTS 6

(Muhasebe Sistemi Tasarımı)

Bir muhasebe sistemi tasarımı; muhasebe bölümünden içeri ve dışarı bilgi akışı; muhasebe bilgisinin toplanması, işlenmesi ve aktarılması; muhasebede bilgisayar uygulamaları;
Öğrencilere dönem ödevi verilecektir.

Ön koşul: AD 214 veya AD 211 veya AD 216.  

 

AD 472 Financial Markets and Institutions

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Finansal Piyasalar ve Kurumlar)

Finans piyasalarının ve finansal kurumların yapısı. Faiz ve varlık değerlemesinin incelenmesi. Merkez bankacılığı sistemi ve parasal politikalar; para, sermaye, döviz ve türev piyasaları dahil olmak üzere menkul kıymetler piyasası. Ticari bankalar; yatırım bankaları; sigorta şirketleri; yatırım fonları. Finansal risk yönetimine giriş.

Ön koşul: AD 311 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 473 International Accounting

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Uluslararası Muhasebe)

Türkiye ve diğer ülkelerdeki, özellikle AT üye ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerindeki muhasebe ilke ve usüllerinin benzerlik ve farklılıkları; bölgesel ve küresel standardizasyon; yurt dışı şubelerin konsolidasyonu, dış faaliyetlerin verim değerlemesi, finansal raporların çözümlemesi; çokuluslu şirketlerde muhasebe.

Ön koşul: AD 211 veya AD 214 veya AD 216.

 

AD 474 Investment and Financial Data Analysis

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Yatırım ve Finansal Veri Analizi)

Finansal yatırım kuramı, finansal istatistiksel modelleme ve finansal ampirik analizler. Çok değişkenli olasılık dağılımları; tahmin, sınama ve öngörü; finansal zaman serileri analizi; yatay finansal veri analizleri kullanarak varlık fiyatlaması ve risk yönetimi.

Ön koşul: AD 311 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 475 Advanced Financial Accounting

(3+0+0) 3 ECTS 6

(İleri Düzeyde Finansal Muhasebe)

Konsolide finansal raporlar; enflasyon muhasebesi; finansal kiralama muhasebesi, finansal raporların beyanı, kısmi raporlama, dönemiçi raporlama ve diğer özel konular.

Önkoşul: AD 311 veya öğretim elemanının onayı 

 

AD 476 Financial Simulation

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Finansal Simulasyon)

Kamu ve özel sektör kurumlarının, finansal piyasa ilişkilerinin bilgisayarda simulasyon ortamında çözümlemesi.

Ön koşul: AD 214 veya AD 211 veya AD 216.

 

AD 477 Bank Management

(3+0+0) 3

(Banka Yönetimi)

Etkin banka yönetiminin ardındaki temel konular.

Önkoşul: AD 312

 

AD 478 Insurance Management

(3+0+0) 3

(Sigorta Yönetimi)

Türk sigorta piyasası ve sigortanın önemli yönlerinin gözden geçirilmesi; sigorta ve sigortacıların çeşitlerinin çözümlemesi; tipik bir sigorta şirketinin bilanço ve gelir tablosu; sigorta ürünlerinin fiyatlandırılması; finansal çözümleme; sigortalama üstleniminin ve finansal portföylerin yönetimi; bir sigorta şirketinde planlama, pazarlama, örgütlenme ve bilgi sistemleri.

Ön koşul: AD 311

 

AD 479 Accounting for Non-Profit Organizations

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Muhasebe)

Hükümet, kamu iktisadi teşekülleri, belediyeler ve üniversiteler, hastaneler, hayır kurumları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlarda muhasebe, bütçeleme, denetim ve raporlama politika ve uygulamaları.

Ön koşul: AD 214 veya AD 211 veya AD 216.

 

AD 480 Special Topics in Management

(3+0+0) 3

(Yönetimde Güncel Konular)

Yönetim kuramı ve uygulamalarında güncel eğilimler; aktif öğrenci katılımıyla atelye çalışması formatında ders işlenmesi.

Ön koşul: AD 220 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 481 Special Topics in Operations Management

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Yöneylem Yönetiminde Özel Konular)

Operasyon yönetimi dalında özel konular.   

Ön koşul: AD 351  

 

AD 482 Special Topics in Information Systems  

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Bilgi Yönetiminde Özel Konular)

Bilgi yönetimi alanında özel konular.   

Ön koşul: AD 452 veya öğretim elemanının onayı.   

 

AD 484 Special Topics in Marketing

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Pazarlamada Özel Konular)

Pazarlama konularının ve güncel örnek olayların ayrıntılı çözümlemesi.

Ön koşul: AD 242 veya öğretim elemanının onayı 

 

AD 487 Special Topics in Trends in Selected Industries

(3+0+0) 3 AKTS 6

(Belirli Sektörlerde Güncel Eğilimler)

Belirlenmiş sektörlerin geleceği; bu sektörlerde stratejik planlama, karar verme, yönetme ve ekonomi; ilgili iş modelleri, küresel gelişmeler ve yaklaşımlar.

Ön koşul: Öğretim elemanının onayı

 

AD 488 Special Topics in Accounting

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Muhasebede Özel Konular)

Muhasebe konularının ve güncel örnek olayların ayrıntılı çözümlemesi.

Ön koşul: AD 214 veya AD 211 veya AD 216.

 

AD 489 Current Issues in Accounting

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Muhasebede Güncel Konular)

Muhasebe alanında güncel konular.   

Ön koşul: AD 211 veya AD 214 veya AD 216 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 490 Topics in Game Theory and Managerial Economics

(3+0+0) 3

(Oyun Teorisi ve Yönetim Ekonomisi)

Tamamlanmamış bilgi oyunları, asimetrik bilgiye sahip piyasalar, işbirlikçi oyunlar, mekanizma tasarımı, ortak mülkiyet ve dağıtım, karşılaştırmalı piyasalar, açık artırmalar.

Ön koşul: AD 403

 

AD 491 Advanced Topics in Operations Research

(3+0+0) 3

(Yöneylem Araştırmasında İleri Düzeyde Konular)

İleri düzeyde lineer programlama, düzeltilmiş simplex, tamsayı programlaması, hedef programlaması, sezgisel programlama, devingen programlama.

Ön koşul: AD 353

 

AD 492 Special Topics in Management Science

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Kantitatif Yönetimde Özel Konular)

Sınıf ve eğitimcilerin ilgi alanlarına giren, yönetim bilimiyle ilgili konular.

Ön koşul: AD 252, AD 351

 

AD 495 Special Topics in Corporate Finance      

(3+0+0) 3 ECTS 6

(İşletme Finansında Özel konular)

İşletme finansıyla ilgili özel konular     

Ön koşul: AD 311 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 496 Special Topics in Finance     

(3+0+0) 3 ECTS 6

(Finansta Özel Konular)

Finans alanında özel konular     

Ön koşul: AD 311 veya öğretim elemanının onayı

 

AD 497 Bachelor of Arts Degree Project  

(3+1+0) 3 ECTS 6 

(Mezuniyet Projesi)

İş dünyası ve sosyal çevredeki ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik gelişmelerin gözönüne alınması ve işletme disiplinin pazarlama, finans ve muhasebe, yöneylem araştırması ve yönetimi konularının bütünleştirilmesi ile bir işletme politikaları ve planı geliştirmek.  

Ön koşul: 4. sınıf öğrencisi olmak veya öğretim elemanının onayı